8/2000. (IV. 10.) OVB határozat - a Szabad Demokraták Szövetsége által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
8/2000 (IV. 10.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Szabad Demokraták Szövetsége által kezdeményezett országos népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége által kezdeményezett, és a 3/2000. (I. 18.) OVB határozattal hitelesített országos népi kezdeményezés - amely szerint "Javasoljuk, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot 2002-től önkéntes és hivatásos hadsereg váltsa fel." - támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja a Alkotmány 28/D. §-ában az országos népi kezdeményezés érvényességéhez meghatározott számot.

Az Országos Választási Bizottság felhívja az Országos Választási Irodát, hogy a benyújtott aláírásokat - a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével - semmisítse meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2000. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

Az Országos Választási Bizottság 7/2000. (III. 20.) OVB határozatával elrendelte a Szabad Demokraták Szövetsége által kezdeményezett, és a 3/2000. (I. 18.) OVB határozattal hitelesített népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzését. A kezdeményező által megjelölt kérdés a következő volt: "Javasoljuk, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot 2002-től önkéntes és hivatásos hadsereg váltsa fel."

Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 5800 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján legalább 149.623 és legfeljebb 154.873 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.

Az Alkotmány 28/D. §-a értelmében: "Országos népi kezdeményezést legalább 50000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyűlés tűzze a napirendjére. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles megtárgyalni."

Tekintettel arra, hogy az országos népi kezdeményezés támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány hivatkozott rendelkezésében meghatározott számot, az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

A határozat az Alkotmány 28/D. §-án, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § d) pontján, 119. §-án, 121. §-án, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. §-ának (1) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2)-(3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén és 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. április 10.

Dr. Máthé Gábor
az Országos Választási Bizottság
elnöke