799/2014. NVB határozat - N. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
799/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság N. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 45/2014. (III. 11.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 10-én kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § c) és e) pontjában foglaltak, valamint a 148. § rendelkezésének megsértése miatt. Kifogásában előadta, hogy a beadványához csatolt, a Nyíregyházi Napló 2014. március 7-i számában 2., 4., és 5. oldalán Petneházy Szabolcs Attila, a FIDESZ-KDNP közös egyéni jelöltjével kapcsolatos cikket közölt, valamint a 11. oldalon egy, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelt hirdetés található, mely színvilágával, mind megjelenésének időzítésével a FIDESZ jelöltjeinek kampányait erősíti, mely tények állítása szerint megalapozzák az általa hivatkozott jogszabályhelyek sérelmét. Kifogásában előadta továbbá, hogy az általa nevesített cikkek megítélése szerint politikai hirdetésnek minősülnek, azonban az Állami Számvevőszék nyilvántartása szerint a Nyíregyházi Napló felelős kiadója, a Város-Kép Nonprofit Kft.-t nem vette nyilvántartásba, mint olyan sajtóterméket, mely politikai hirdetést kíván közölni. A kifogástevő állítása szerint a FIDESZ egyéni jelöltje mellett más jelöltnek nincs lehetősége a Nyíregyházi Naplóban való megjelenésre. Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
Az OEVB 45/2014. (III. 11.) számú határozatában a kifogást elutasította. Az OEVB határozatában rögzítette, hogy a kifogástevő nem bizonyította azt, hogy a Nyíregyházi Naplóban általa sérelmesnek tartott cikkek politikai hirdetésnek minősülnek, vagyis, hogy azok megrendelésre és ellenérték fejében kerültek közzétételre. Az OEVB álláspontja szerint a Nyíregyházi Napló 11. oldalán található hirdetés szintén nem tekinthető politikai hirdetésnek, annak színvilágára való hivatkozással, valamint annak tartalma nem utal egyetlen egyéni jelöltre vagy jelölő szervezetre sem. Az OEVB megjegyezte továbbá, hogy a kifogástevő beadványában nem hivatkozott arra sem, hogy megítélése szerint ki követte el a jogsértést. Mindezek alapján az OEVB megállapította, hogy a kifogásolt, a Nyíregyházi Naplóban megjelenő cikkek nem tekinthetők a Ve. 146. § b) pontja szerinti politikai hirdetésnek, a kifogástevő által hivatkozott jogsértéseket nem bizonyította, valamint a kifogástevő nem jelölte meg a jogsértő személyét.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó fellebbezéssel élt. Fellebbezésében előadta, hogy az OEVB határozata tévesen tartalmazza, hogy nem jelölte meg a jogsértő személyét, állítása szerint kifogásából egyértelműen kiderül, hogy a jogsértést a Nyíregyházi Napló követte el, beadványa arra vonatkozott, hogy a hivatkozott sajtótermék semmilyen politikai hirdetést nem tehet közzé. Kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és azt, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kifogásának adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A politikai hirdetés fogalmát a Ve. 146. § b) pontja határozza meg. A hivatkozott jogszabályhely szerint a politikai hirdetés az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.
 
A Ve. 146. §-ában foglalt, a politikai reklám és a politikai hirdetés fogalmát meghatározó rendelkezéseket a Nemzeti Választási Bizottság a politikai hirdetés és politikai reklám közzétételéről szóló, 2014. február 9-én kiadott, 2/2014. NVB iránymutatásában értelmezte.
Az iránymutatás 2. pontjában rögzítette, hogy a politikai hirdetés valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő médiatartalom. Politikai hirdetés közzététele megrendelés alapján lehetséges, melynek tartalmát a megrendelő határozza meg, azért a sajtótermék szerkesztői felelősséggel nem tartozik. Minden más médiatartalom, amelyért a sajtótermék szerkesztői felelősséggel tartozik, nem minősül politikai hirdetésnek.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB fellebbezéssel érintett határozatában helytállóan jutott arra a jogi álláspontra, hogy a kifogástevő által sérelmezett, a Nyíregyházi Napló 2., 4., 5., és 11. oldalán megjelent cikkek illetve hirdetés nem minősül politikai hirdetésnek illetve a kifogástevő ennek ellenkezője bizonyítására vonatkozóan semmilyen érdemi bizonyítékot nem terjesztett el.
A Bizottság rögzíti, továbbá, hogy fellebbezés benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli, azonban az általa megjelölt jogszabályhelyek, illetve alapelvi sérelmek konkrét bizonyítására érdemi bizonyítékot nem terjesztett elő. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB a Ve. 43. §-ában foglalt bizonyítási eljárást a Ve. vonatkozó rendelkezései alapján helytállóan folytatta le és a tényállást a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően állapította meg.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a fellebbezés elutasításáról döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 146. §-án, a 2/2014. NVB iránymutatásokon, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 16.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke