798/2018. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt kifogása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

798/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt/I-1., képviseli: Tóbiás József) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1061 Budapest, Paulay Ede utca 50. II. em, képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter, a továbbiakban együtt: Beadványozó) kifogása tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdését és a Ve. 294. § (2) bekezdését.

A törvénysértés megállapítása mellett a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 242. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyakorolt hatáskörében a Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú országgyűlési egyéni választókerület választási eredményét jelen határozat mellékletét képező, az OEVB által 2018. április 14. napján elfogadott, „JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉRŐL” című jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Győr-Moson-Sopron Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében a választás eredményes volt, a megválasztott képviselő Simon Róbert Balázs, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje 24.193 érvényes szavazattal.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

{C}[1]          Beadványozó 2018. április 17-én Győr-Moson-Sopron Megye 01. és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságaival szemben a Ve. 242. §-a alapján nyújtott be kifogást.

{C}[2]          Előadása szerint Győr-Moson-Sopron Megye 01. és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságai a Ve. 241. § (1) és 294. § (2) bekezdései ellenére nem határozati formában, hanem jegyzőkönyvi formában állapították meg az egyéni választókerületi választási eredményeket, ami egyértelműen törvényellenes.

{C}[3]          Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást kapta az illetékes OEVI vezetőjétől. „A győri országgyűlési egyéni választókerületi bizottságok nem határozatban döntöttek a választás eredményének megállapításáról, hanem jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoztak. Ily módon az OEVB határozatot megküldeni nem tudom. A Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a választás eredményéről (ugyanúgy, ahogy a szavazóköri eredményről is) jegyzőkönyvet kell készíteni. (Az szszb-k sem hoztak határozatot a szavazóköri eredményről.) Erre tekintettel a választás eredményéről szóló jegyzőkönyv maga a döntés. A Ve. következetesen a döntés szót és nem a határozat szót használja akkor, amikor a választás eredményéről szóló döntéssel szembeni jogorvoslatról beszél. Nem hiába speciális jogorvoslat a választás eredménye elleni jogorvoslat.”

{C}[4]          Beadványozó megítélése szerint a Ve. 221. § (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen, így „a győri választási bizottságok egy jogilag nonszensz helyzetet teremtettek, mert jelenlegi döntésük ellen nincs helye jogorvoslatnak, ami ezen szempontból is a Ve. 241. §-ába ütközik, hiszen a Ve. 241. §-a tartalmazza a választás eredménye elleni jogorvoslatot, amit jelenleg a győri választási bizottságok kizártak, így az országos eredmények megállapítását is késleltetik”.

{C}[5]          {C} A fentiekre tekintettel kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 242. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jogszabálysértések tényét állapítsa meg, és a Győr-Moson-Sopron Megye 01. és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságait, mint a mulasztó választási szerveket az eljárás soron kívüli lefolytatására, azaz a Ve. 294. § (2) bekezdésének megfelelő eredmény határozatok meghozatalára utasítsa.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

{C}[6]          {C} A kifogás az alábbiak szerint megalapozott.

{C}[7]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban foglaltak két külön egyéni választókerületi választási bizottság eljárását érintik, amelyek külön eljárásban vizsgálhatók, és önálló határozat meghozatalát igénylik.

{C}[8]          A Ve. 200. §-a alapján a választási bizottság megállapítja a választás eredményét.

{C}[9]          A Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

{C}[10]       A Ve. 294. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyv egy példányát – annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.

{C}[11]       A Ve. a választás eredménye elleni jogorvoslatok között a 241. § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

{C}[12]       A fentiek alapján a választás eredményének megállapítása és a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó kötelezettség elkülönült kötelezettségek, az eredmény-megállapítás során mindkettőnek teljesülnie kell, a választás eredményével kapcsolatos döntés során a határozathozatal nem mellőzhető.

{C}[13]       Az OEVB a Ve. „döntés” szóhasználatát a határozathozatal elmaradásának indokaként hivatkozta, figyelmen kívül hagyva a 22. „A választási bizottság döntése” alcím rendelkezéseit. Ezen belül a Ve. 44. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

{C}[14]       Mivel a határozathozatal nem teljesült, az elkészített jegyzőkönyv önmagában nem jelenti a választási eredmény megállapítását, az OEVB mulasztása fennáll.

{C}[15]       Beadványozó kifogásában a Ve. 242. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezményt kérte alkalmazni, a mulasztó választási szerv felhívását a soron kívüli eljárásra. A Ve. 242. § (1) bekezdés b) pontja lehetővé teszi vagylagosan az elmulasztott döntés meghozatalát.

{C}[16]       A Ve. 296. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon, azaz 2018. április 27-én megállapítja a választás országos listás eredményét. A határidő teljesítéséhez szükséges az egyéni választókerületi eredmények megállapítása. A választási eljárás további késedelmének megakadályozása érdekében a Nemzeti Választási Bizottság az elmulasztott döntés pótlásáról döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

{C}[17]       A határozat a Ve. 44. §-án, 200. §-án, 202. §-án, 241. §-án, 242. §-án, 294. §-án, 296. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke