795/2018. NVB határozat - J. P. független jelölt által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

795/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a J. P. (a továbbiakban: Beadványozó) független jelölt által benyújtott kifogás tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2018. április 16-án 21 óra 53 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be. Beadványában az országgyűlési választásokkal összefüggésben 2018. április 15-án közzétett eredményének hitelességét és a közzétett adatok hitelességét, valódiságát támadta.

[2]          Megítélése az általa becsatolt bizonyítékok azt igazolják, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 21. § (1) bekezdését, 34. § (2) bekezdés j) pontját, 38. § (1) bekezdés e) pontját, a 75. § (1) bekezdés h) pontját, a 76. § (1) bekezdés c), f) és g) pontjait, továbbá a 2. § (1) bekezdés a), e) és f) pontjait.

[3]          Indokolása szerint 2018. április 8-án a 18.30 órás adatok szerinti névjegyzékben szereplők száma 19.00 órára lecsökkent mind választókerületében, illetve ugyanez a mellékelt bizonyítékok szerint megtörtént az országos adatokban is. Kifogása benyújtásáig az eltérő adatok láthatóak. Véleménye szerint a választópolgárok felé tényként közölt adatok részben, vagy akár teljes mértékben hiteltelenek, ezért „vélhető, hogy az országos, vagy illetékes választási iroda megsértette” a régi Ve. 38. § (1) bekezdés e) pontját.

[4]          Kéri kifogása kivizsgálását, a feltételek fennállása esetén az újraszámlálás elrendelését és elvégzését.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 209. §(1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

[6]          A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését.

[7]          Beadványozó kifogásában megjelölt régi Ve.-t 2013. május 3. napjával hatályon kívül helyezte a Ve. 367. § a) pontja. A nem hatályos jogszabályra hivatkozással jogsértés megállapítása nem lehetséges, a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésére a kifogásban foglalt hivatkozások alkalmatlanok.

[8]          Megállapítható továbbá, hogy Beadványozó részéről a Nemzeti Választási Bizottságnak tulajdonított „eredmény-megállapítás”-ra vonatkozó kifogás nem teljesíti a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt feltételt. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a 2018. április 8-i jogsértés esetén a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az 2018. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen a kifogás elbírálására jogosult választási bizottsághoz. Beadványozó jogorvoslati kérelmét azonban e jogvesztő határidőn túl, 2018. április 16-án 21 óra 53 perckor terjesztette elő, ezért az elkésett.

[9]          A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, c) pontja alapján akkor is, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza annak a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt kötelező tartalmi elemet, a jogszabálysértés megjelölését, illetve a 2018. április 8-ai sérelmezett tevékenységekkel összefüggésben elkésett, ezért a Ve. 215. § c) pontja alapján azt érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]       A határozat a Ve. 10. §-án, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 215. § b) és c) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke