792/2018. NVB határozat - Dr. K. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
792/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. K. I. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. árpilis 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás benyújtása]

[1]            Beadványozó 2018. április 14-én 19 óra 45 perckor és 19 óra 53 perckor elektronikus úton mind tartalmilag, mind formailag azonos kifogásokat nyújtott be, amelyben a 2018. április 8-i választások tekintetében azt sérelmezi, hogy a 2018. április 14-én közzétett szavazóköri jegyzőkönyvek kellékhiányosak, tekintettel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 163. §-ára, 164. § (1) bekezdésére, 189. §-ára, 194. §-ára, valamint 198. §-ára.

[2]           Az általa előadottakra tekintettel kérte a megjelölt hivatkozások, valamint a szavazólapok biztonsági elemmel rendelkezésének vizsgálatát. Továbbá indítványozta annak is a megvizsgálását, „hogy a jegyzőkönyvekben nem található meg a szavazólapokkal történő elszámolás”. Ennek következtében indítványozta valamennyi leadott szavazat érvénytelennek minősítését.

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[3]           A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[4]           A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[5]           A Ve. 212. § (2) bekezdése a kifogás kötelező tartalmi elemeit rögzíti, amelyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele. A kifogás kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) a jogszabálysértés megjelölése,

b) a jogszabálysértés bizonyítékai,

c) a kifogás benyújtójának neve, lakcíme (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[6]           A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[7]           A Nemzeti Választási Bizottság a jogorvoslati kérelem kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban megállapítja, hogy Beadványozó kifogása helytelenül tartalmazza lakcíme tekintetében mind az irányítószámát, mind a házszámát, ezért érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[8]           A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 215. § c) pontja alapján – a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]           A határozat a Ve. 208, §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 214. § (1) bekezdésén, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke