786/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

786/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 26. mfszt. 1., képviseli: Kovács Gergely (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 5 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 74/2018. (IV. 14.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Kengyel 004. számú Szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága azzal, hogy a szavazáson megjelent tíz választópolgár részére nem egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot adott, át megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 257. § (1) bekezdését.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó 2018. április 11-én 11 óra 47 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be Jász-Nagykun-Szolnok Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 208. §-a és 211. §-a alapján.

[2]           Beadványában kifejtette, hogy Kengyel 004. számú szavazókörében az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának eredményét a http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M11/T029/szkjkv_004.html internetes oldal tartalmazza. Megítélése szerint a „pártlistás szavazólapból az egyéni szavazólapokból a megjelent választópolgárok számánál 10-zel több, míg a pártlistás szavazólap 10-zel kevesebb volt az urnában”. Megítélése szerint a „jegyzőkönyvi adatok azt bizonyítják, hogy a szavazatszámláló bizottság 10 választópolgár számára két egyéni szavazólapot adott át, ahelyett, hogy egy egyéni és egy pártlistás szavazólapot adott volna át”.

[3]           Ezzel a szavazatszámláló bizottság megsértette a Ve. 257. § (1) bekezdését. Álláspontja szerint ez a jogszabálysértés a leadott szavazatokban 52 érvénytelen szavazatot eredményezett, ezért a szavazóköri eredmény érdemi részét érinti, amelyet a jogkövetkezmény meghatározásakor kiemelkedő súllyal kell figyelembe venni.

[4]           Az OEVB 74/2018. (IV.14.) számú határozatával a kifogást elutasította. Megítélése szerint nem csatolt Beadványozó bizonyítékot arra vonatkozólag, hogy miért keletkezett az egyes szavazólap-típusok közötti különbség. Kengyel település HVI vezetőjének tájékoztatása alapján a szavazatszámláló bizottság urnabontás után észlelte a problémát, erről külön jegyzőkönyvet készített, amely utalást nem tartalmaz a többlet okára, alkalmazta a Ve. 197. §-ának szabályait, amely miatt eljárását az OEVB jogszerűnek tartja.

[5]          A kifogás bizonyítékot, a jegyzőkönyv és a HVI vezetőjének nyilatkozata utalást nem tartalmaz a többlet okára, ezért nem bizonyítható, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat felcserélte volna, az egyéni szavazólapokból 2db-ot átadva. Ezért minden kétséget kizáróan nem állapítható meg a Ve. 257. § (1) bekezdés sérelme. Az OEVB ezért a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[6]          Beadványozó 2018. április 15-én 11 óra 10 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozta ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[7]          Kifejtette, a kifogáshoz csatolt bizonyíték alapján tényszerűen megállapítható az egyéni szavazólapok tízzel nagyobb, és a listás szavazólapok tízzel kisebb száma szavazáson részt vevők számánál. Ezek okszerűen támasztják alá, hogy a szavazatszámláló bizottság 10 választópolgárnak két egyéni szavazólapot adott át, pártlistás szavazólapot viszont nem adott át, ez pedig sértette a Ve. 257. § (1) bekezdését.

[8]          A jogsértés érdemben kihatott a szavazóköri szintű eredményre, 369 választó 15%-a önhibáján kívül nem tudta befolyásolni az egyéni választókerületi választás eredményét, és tíz választópolgár nem tudott listás szavazólapot leadni.

[9]          Ezért kéri az OEVB határozat megváltoztatását, a jogsértés megállapítását, továbbá, a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szavazókörben a választás eredményének megsemmisítését és a szavazás megismételtetését.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]       A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozott.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.

[12]       A fellebbezés elbírálása során a Bizottságnak arról kellett döntést hoznia, hogy az OEVB a kifogás elbírálása során jogszerűen állapította-e meg az oksági összefüggés hiányát azzal kapcsolatban, hogy a szavazókörben az egyéni szavazólapok többlete megegyezik a listás szavazólapok hiányával.

[13]       A Bizottság megállapítja, hogy Kengyel település HVI vezetőjének nyilatkozata, továbbá az azzal egybehangzó jegyzőkönyv a szavazóköri jegyzőkönyvhöz képest további, a tényállás tisztázásához szükséges információt közvetve nyújt, mert nem jelöli meg a többlet szavazólapok eredetét. Saját felelősségére ugyan nem utal, de ez csak akkor lenne kizárható, ha a Ve. 197. §-ának alkalmazásán túl az ismeretlen eredetű, de mégis hivatalos szavazólapok miatt vizsgálatot kezdeményezett volna.

[14]       A fenti intézkedések elmaradása alapján viszont vélelmezhető, hogy az eredeti szavazólapok és pecsétek a választási szervek rendelkezéséből az eljárás során nem kerültek ki, így a többlet egyéni szavazólapok a szavazatszámláló bizottság tevékenysége miatt kerülhettek a választókhoz.

[15]       Azt, hogy a tényállás a Ve. 257. § (1) bekezdését sérti, elsősorban az támasztja alá, hogy a többlet szavazólapokért a szavazatszámláló bizottság nem zárta ki saját felelősségét vizsgálata során. Ennek hiányában okszerű következtetés a bizottság tagjainak tévedése az egyéni választókerületi szavazólapok kiosztásakor, amit összességében fed le az országos listás szavazólapok kiosztásának hiánya és/vagy a szavazólapok választópolgárok általi elvitele a szavazókörből az urnába helyezés helyett. Ez utóbbi minden választáson általánosan előforduló jelenség, így a szavazólapok hiányzásának oka egyértelműen nem bizonyított.

[16]        A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jogorvoslati kérelmet kifejezetten eljárásjogi, a szavazólapok kiadásával kapcsolatos jogorvoslatnak tekintette, amely nem irányul a Ve. 241. § (1) bekezdése szerinti eredmény elleni jogorvoslatra. A kifogás a Ve. 257. § (1) bekezdés megsértésének megállapítására irányult, melyet csak a fellebbezésben egészített ki a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja sérelmének megállapítását kérelmezve.

[17]       A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk.I.37.394/2014/2. számú határozatában foglalt érvelésre, melyben elfoglalt álláspontot az 58/2015. számú, jogorvoslat nélkül jogerőre emelkedett határozata meghozatalakor és a 96/2016. számú döntésében is alkalmazott. A fellebbezésben újonnan megjelölt Ve.-beli hivatkozás, a 218. § (2) bekezdés c) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy a másodfokú eljárás nem teremt arra lehetőséget Beadványozó számára, hogy a korábbi eljárásban, így a kifogásban nem szereplő jogkövetkezményt jelöljön meg. A Nemzeti Választási Bizottság számára eljárási kötöttséget jelent az, hogy a másodfokú eljárás csak olyan kérdésben folytatható le, amelyben a kifogást előterjesztették. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésben újonnan megjelölt jogkövetkezmény, a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontjának alkalmazását mellőzte.

[18]       A Bizottság megjegyzi továbbá, a választási bizottságoknak saját hatáskörükben eljárva is okszerűen kell a súlyosabb jogkövetkezményt megállapítaniuk. A szavazókörben az érvényes szavazatokból összesen 48 szavazatot vontak le a 10 tévesen kiosztott szavazólap miatt, és legfeljebb 10 választópolgár nem kapott egyéni választókerületi szavazólapot. Mindez azonban a választókerület eredményét érdemben nem befolyásolta, a jogsértés nagyobb számú szavazókört sem érintett, ezért a választási eljárásban kiszabható legsúlyosabb szankció alkalmazása sem indokolt.

[19]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20]       A határozat a Ve. 43. §-án, a 197. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, 241. §-án, 257. § (1) bekezdésén, a Ve., a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke