782/2014. NVB határozat - Aradi Pál a Kalózpárt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                 782/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság Aradi Pál a Kalózpárt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 34/2014. (III.04.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 34/2014. (III.04.) számú határozatában a Kalózpárt jelölő szervezetet 4.060.000,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB megállapította, hogy a jelölő szervezet 80 darab ajánlóívet nem adott le a törvény által előírt határidőben, azaz 2014. március 3-án 16 óráig, ami a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. (2) bekezdése szerint bírság kiszabását eredményezi.
Beadványozó fellebbezést nyújtott be az OEVB 34/2014. (III.04.) számú határozata ellen, amelyben igazolási kérelmet terjesztett elő.
Az OEVI a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. §(1) bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők.
A Ve. 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
Ugyanezen § (4) bekezdése rögzíti, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés 2014. március 10-én érkezett az OEVB-hez, a fellebbezésre nyitva álló határidőt követően, ami a 34/2014. (III. 04.) számú OEVB határozat alapján 2014. március 07-én 16:00 órakor lejárt, tehát a fellebbezés elkésett.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. Ennek megfelelően a fellebbezésnek természetes személy beadványozó esetén lakcímet kell tartalmaznia, szervezet esetén pedig székhelyet.
Továbbá a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját is tartalmaznia kell a fellebbezésnek.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a beadványozó lakcímét és személyi azonosítóját.
A Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozata Ve. 10. § (1), (3) és (4) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (2) és (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke