781/2014. NVB határozat - dr. Kapolyi László, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
     781/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Kapolyi László a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 33/2014. (III. 05) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 33/2014. (III. 05.) számú határozatával a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezetet 1.522.500,- Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet az átvett 100 db ajánlóívből a leadásra megadott határidőig, azaz 2014. március 3-án 16 óráig 30 db ajánlóívet nem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
II.
Beadványozó 2014. március 10-én fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, mivel álláspontja szerint a Ve. 124. § (2) bekezdését csak mulasztás esetén kell alkalmazni. Fellebbezésében előadta továbbá, hogy a törvény nem tér ki arra az esetre, ha a jelölő szervezet az ajánlóívek felvételét követően mégsem kíván jelöltet állítani, továbbá az is csak vélelmezhető, hogy az ajánlásgyűjtés alatt folyamatos volt a jelöltállítási szándéka. Beadványozó szerint a jelöltállítási időszak rövidsége miatt szinte lehetetlen volt összegyűjteni a szükséges aláírást, ezért több jelöltjük indulási szándékuktól visszalépett, így a jelöltté válási szándékuk csak vélelmezett, ezen „vélelmezés pedig nem elég indok a bírság kiszabására”. Mindezekre tekintettel beadványozó kérte a határozat megváltoztatását.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. §(1) bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők.
A Ve. 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
Ugyanezen § (4) bekezdése rögzíti, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés – 2014. március 7-i postára adást követően – 2014. március 10-én érkezett az OEVB-hez, a fellebbezésre nyitva álló határidőt követően, ami a 33/2014. (III. 05.) számú OEVB határozat alapján 2014. március 08-án 16:00 órakor lejárt, tehát a fellebbezés elkésett. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy a fellebbezésnek legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon kell megérkeznie a választási bizottsághoz, nem elegendő a határidőben történő postára adás.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a fellebbezés nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint önmagában a Ve. egyes §-ainak megjelölése nem tesz eleget a Ve. 224. § (3) bekezdése első fordulatában foglalt követelménynek, tekintettel arra, hogy a megjelölt jogszabályhelyek mellett a beadványozó nem jelöli meg konkrétan az OEVB és a választási iroda kifogásolt eljárási cselekményét, illetve nem mutatja be az erre vonatkozó bizonyítékait.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozata Ve. 10. § (1), (3) és (4) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (2) és (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke