780/2018. NVB határozat - B. L. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

780/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. L. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 7 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 73/2018. (IV.16.) 01. számú határozatával kijavított 72/2018. (IV.15.) 01. számú határozatát helybenhagyja, és megállapítja, hogy az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdésében foglalt határidőt megsértette azzal, hogy a szavazás napját követő hatodik napot követő nap első órájában állapította meg a választás egyéni választókerületi eredményét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Az OEVB a Ve. 294. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2018. évi országgyűlési képviselő-választás egyéni választókerületi választás eredményét a 72/2018. (IV.14.) 01. számú határozatával, a határozat 1. számú mellékletét képező „Jegyzőkönyv az egyéni választókerület választási eredményéről” című jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően megállapította. A határozat indokolása szerint a választás eredményes volt, és az egyéni választókerületi országgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet jelöltje, Csöbör Katalin szerezte meg.
 2. Az OEVB a 73/2018. (IV.16.) 01. számú határozatával az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító határozatot kijavította. A Ve. 50. §-ára hivatkozással az OEVB az eredeti 72/2018. (IV.14.) 01. számú határozat számát 72/2018. (IV. 15.) 01. számú határozatra változtatta, valamint a határozat meghozatalának dátumát 2018. április 14. napjáról 2018. április 15. napjára, ezzel a határozat elleni fellebbezés benyújtásának határidejét 2018. április 17-e 16.00 óráról 2018. április 18-a 16.00 órára változtatta.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó az OEVB 72/2018. (IV.14.) 01. számú határozata ellen 2018. április 16-án 12 óra 52 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Ve. 294. § (2) bekezdés a) és b) pontjára, a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. Fellebbezésében a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által az OEVB-be delegált Tóth Tibor nyilatkozatára hivatkozott, amely szerint a választás egyéni választókerületi eredményét megállapító döntés nem 2018. április 14-én, hanem 2018. április 15-én 0 óra 37 perckor született.
 2. Beadványozó álláspontja szerint a fenti cselekmény a Ve. 294. § (2) bekezdésében foglalt előírásba ütközik, hiszen a választókerületi eredmény megállapítására nem került sor a szavazást követő hatodik napon, azt csak a hetedik napon, 2018. április 15-én éjfélt követően mintegy fél órával állapította meg az OEVB.
 3. Beadványában kifejtette, hogy a Ve. vonatkozó szabályának megsértése miatt a megállapított választási eredményt nem tekinti hivatalos eredménynek. Kérte ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozással az OEVB döntésének megsemmisítését, és a szavazás megismétlését Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 01. számú választókerületében.
 4. Csöbör Katalin, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek képviselőjelöltje 2018. április 18-án észrevételt juttatott el a Nemzeti Választási Bizottsághoz Badány Lajos fellebbezésével kapcsolatban. Kifejtette, hogy Beadványozó nem tekinthető érintettnek az ügyben, valamint a fellebbezés nem jelöli meg pontosan annak Ve.-beli alapját. Előadta, hogy az OEVB eljárása nem sérti a Ve. 294. § (2) bekezdését, mivel technikai okokból csúszott át a döntéshozatal a következő napra. Észrevételéhez csatolta a Miskolc 4-es számú szavazatszámláló bizottság tagjának nyilatkozatát.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 3. A fellebbezés elbírálása során a Bizottságnak arról kellett döntést hoznia a rendelkezésére álló adatok alapján, hogy az OEVB jogszerűen állapította-e meg a 2018. évi országgyűlési képviselő-választás egyéni választókerületi választásának eredményét.
 4. A Ve. 43. § (1) és (2) bekezdései szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. A Ve. 43. § (5) bekezdése szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
 5. A Ve. 294. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét.
 6. A Ve. 50. § (1) bekezdése arról rendelkezik, ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van, a választási bizottság, illetve felhatalmazása alapján a választási bizottság elnöke a hibát kijavítja. A Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint az OEVB 72/2018. (IV.14.) 01. számú határozatának a Ve. 50. §-a alapján történő – a határozat számában szereplő dátum és ennek megfelelően a jogorvoslati határidő – kijavítása jogszerű volt, valamint a kijavítás nem hat ki az ügy érdemére.
 7. A fellebbezéshez csatolt nyilatkozat, illetve az OEVB 72/2018. (IV.14.) 01. számú határozat kijavításának tényéből egyértelműen megállapítható az a körülmény, hogy az egyéni választókerületi eredményt megállapító határozatot a törvényes határidőt követő napon, 2018. április 15-én hozta meg a választási bizottság. Tekintettel arra, hogy a Ve. egyértelmű előírást tartalmaz a választókerületi eredmény megállapításának határidejére, a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB a határozatát a Ve. 294. § (2) bekezdésének megsértésével hozta meg.
 8. A Ve. 241. § (2) bekezdésének megfelelően a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

 1. A fellebbezés hivatkozik a Ve. 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjára, azonban Beadványozó a választókerületi eredményt megállapító határozatban foglaltakat kizárólag a választási eredmény megállapítására vonatkozó határidőt rögzítő szabályok megsértésére nézve támadta. A Bizottság megítélése szerint a törvényes határidő túllépésétől függetlenül a választókerületi eredmény megállapítása a határozatban foglaltak szerint megtörtént, a határozat késedelmes meghozatala nem befolyásolja a határozat rendelkezéseinek jogszerűségét. Beadványozó fellebbezéséhez nem csatolt olyan indoklást, illetve bizonyítékot, amellyel a határozat érdemi megállapításait támadta volna. Sem a szavazatszámláló bizottságok valamelyikének szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvényessége, sem a szavazóköri eredmények szabálytalan összesítése kapcsán nem tartalmaz fellebbezése adatot, tényt vagy bizonyítékot.
 2. A Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozással Beadványozó az OEVB döntésének megsemmisítését, és a választás megismétlését kérte a választókerületben. Tekintettel arra, hogy a Ve. hivatkozott pontja a megtámadott határozat helybenhagyásáról rendelkező norma, ennek megfelelően Beadványozó ezen kérelme nem értelmezhető.
 3. A fellebbezésben megjelölt, a Ve. 241. § (2) bekezdésére alapítva a választás eredménye elleni jogorvoslat során – a fellebbezésben – a (3) bekezdésben meghatározott szavazat-újraszámlálás kérhető. Beadványozó a szavazatok újraszámolását nem kérte, ugyanakkor annak a választási eredményt megállapító határozat meghozatalára vonatkozó határidő csekélymértékű túllépése okán a Ve. 241. § (2) bekezdés alapján nem is lett volna helye.
 4. A Ve. 241. § szerinti jogorvoslat sajátosságai kapcsán a Nemzeti Választási Bizottság utal a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú határozatára, amely rögzítette, hogy „[a] választási eredmény elleni jogorvoslat annyiban is speciális az egyéb választási jogorvoslathoz képest, hogy a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. Az eredmény elleni jogorvoslat sajátossága továbbá az is, hogy a bizonyítás lehetőségei a jogorvoslatot előterjesztő részéről korlátozottak, mivel csupán közvetett ismerete lehet a szavazatszámlálás eredményéről. A Kúria álláspontja szerint a bizonyítási kötelezettséget a fellebbező eljárásjogi lehetősége által meghatározott módon lehet megkövetelni. Jelen ügyben a jogorvoslati kérelmet előterjesztők csak korlátozott bizonyítási helyzetben voltak, mivel az általuk elérhető és beszerezhető dokumentumok közvetlenül nem tartalmazhatták a szavazólapok minősítésének konkrét okait és körülményeit, így általuk pontosan nem volt ellenőrizhető az egyes szavazatok érvényességének minősítése.”
 5. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, az 50. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a 241. §-án és a 294. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 18.

 

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke