78/2016. NVB határozat - T. Á. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

78/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság T. Á. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 18-án 16 óra 17 perckor kifogást nyújtott be – a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján – a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és a 144. § (3) bekezdésének megsértése miatt.

Kifogásában rögzítette, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái 2016. szeptember 13-án plakátokat helyeztek el Sopronban a Széchenyi téren. Az aktivisták 2016. szeptember 15-én észlelték, hogy a kihelyezett plakátokat ismeretlenek letépték. Állítása alátámasztásához 4 db fényképfelvételt csatolt. Kifogástevő hivatkozott a Ve. 144. § (3) bekezdésére, mely szerint plakát kampányidőszakban (4)-(7) bekezdésében meghatározott törvényi korlátok között – bárhol elhelyezhető. Álláspontja szerint a népszavazási kampány esetén ezt a rendelkezést az Nsztv. 1. § (1) bekezdéséből következően a kampányban is alkalmazni kell, mely az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében rögzített véleménynyilvánításhoz való jog érvényesülését szolgálja. Hivatkozott továbbá arra, hogy a népszavazási kampány során kihelyezett plakát letépésével a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményéből is következően a plakátok kihelyezőinek választási eljárásban biztosított jogait is sértik. Beadványozó kifogásában hivatkozott továbbá arra, hogy jelen ügy elbírálása a Ve. 297. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a jogsértést állapítsa meg, a jogsértőt pedig tiltsa el a további jogsértéstől.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A választási plakátok elhelyezése és az e tárgyban benyújtott jogorvoslatok elbírálása jogi kérdésével a Kúria több határozatában is állást foglalt a 2014. évi általános választások alkalmával (Kvk.I.37.476/2014/4. számú végzés, Kvk.III.37.399/2014/3. számú végzés, Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzés). Hivatkozva a Kúria Knk.I.37.723/2016/3. számú végzése indokolásában megfogalmazottakra, a Bizottság rögzíti, hogy a népszavazás kezdeményezését és eljárásának rendjét szabályozó Nsztv. speciális szabályainak alkalmazására csak akkor kerül sor, ha eltéréseket tartalmaznak a Ve. általános részéhez képest. Mivel jelen kifogás elbírálása szempontjából a népszavazás választási alapelveire, kampánytevékenységére és kampányeszközeire a Ve.-hez képest az Nsztv. nem tartalmaz releváns eltérő rendelkezéseket, ezért a Bizottság jelen kifogás elbírálása kapcsán figyelemmel van Ve.-nek a Kúria fentiekben hivatkozott végzéseiben foglalt, és a Bizottság által is következetesen alkalmazott jogértelmezésre.

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, hogy népszavazási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak, mivel a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot. A Ve. 144. § (3) bekezdése egyértelmű rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy kampányidőszakban plakát a törvényben meghatározott kivételekkel, korlátozás nélkül elhelyezhető és ebből kifolyólag tiltott azok megrongálása.

 

Beadványozó kifogása szerint a Kétfarkú Kutya Párt által a soproni Széchenyi téren elhelyezett plakátokat ismeretlen személyek megrongálták, ezzel megsértették a Ve. 144. § (3) bekezdését.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 43. § (1) bekezdésében rögzített törvényi kötelezettsége – tényállás tisztázása – értelmében Beadványozó által a jogsértések igazolására bizonyítékként becsatolt 4 fényképfelvételt vizsgálta meg.

 

A Ve. 43. § (5) bekezdése szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

 

A Bizottság megállapítja, hogy az egyik fényképfelvételen a Sopron felirat előtti terasz mellvédjére elhelyezett plakátok láthatók, míg egy másik képen egy gyalogátkelőhely közelében a járda útburkolatára kiragasztott plakátok. A Nemzeti Választási Bizottság az első képpel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 2016. szeptember 19-én kelt – jelen határozat meghozatalakor nem jogerős – 75/2016. számú határozatában a képen látható plakátokkal kapcsolatban benyújtott kifogás alapján megállapította, hogy azok kihelyezése sérti a Ve. 144. § (4) bekezdésében foglaltakat és a Bizottság a jogsértőt eltiltotta a további jogsértéstől. A második, vagyis gyalogátkelőhely közelében, a járda burkolatán elhelyezett plakátokkal kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó arra vonatkozóan nem szolgáltatott bizonyítékot, hogy azokat később feltépték volna a járda burkolatáról, a fényképeken kizárólag az látszik, hogy azokat ott elhelyezték. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó által benyújtott kifogáshoz csatolt és a fentiekben hivatkozott két fényképfelvételeken csak felragasztott plakátok láthatók, melyek alapján kizárólag az elhelyezés ténye állapítható meg.

 

A Beadványozó kifogásához további 2 fényképfelvételt csatolt annak igazolására, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a soproni Széchenyi tér járda burkolatán elhelyezett plakátját ismeretlenek rongálták meg. A Nemzeti Választási Bizottság a két kép vizsgálata után megállapítja, hogy a becsatolt két fényképen nem ugyanaz a plakát látható, ugyanis azokon más szöveg szerepelt. A Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a becsatolt két fényképfelvétel láthatóan eltérő helyszínen készült. A Nemzeti Választási Bizottság a gyalogosforgalom számára fenntartott járda burkolatára elhelyezett választási plakátokkal összefüggésben rögzíti, hogy az ilyen módon elhelyezett plakátok nemcsak a járdán közlekedő gyalogosforgalom által okozott sérülésnek vannak kitéve, de az időjárásnak (esőnek) is. Ezért a Bizottság véleménye szerint, míg egy hirdető táblára vagy oszlopra kiragasztott plakáttal kapcsolatban meg lehet állapítani, ha azt valaki letépte vagy megrongálta, addig a járdán elhelyezett plakátok esetében ezt egyértelműen nem lehet kimondani.

 

A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogásához olyan fényképeket csatolt, melyek nem bizonyítják a Ve. 144. § (3) bekezdése szerinti jogsértést, ezért a Nemzeti Választási Bizottság tárgyi ügyben a kifogásnak nem adott helyt és azt a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

 

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 43. §-án, 144. §-án, 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 23.

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke