778/2018. NVB határozat - a Jámbor Péter független jelölt által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
778/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jámbor Péter (a továbbiakban: Beadványozó) független jelölt által benyújtott kifogás tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 12-én 20 óra 02 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be. Beadványában az országgyűlési választásokkal összefüggésben 2018. április 8-án közzétett eredményének hitelességét és a közzétett adatok hitelességét, valódiságát támadta.
 2. Megítélése az általa becsatolt bizonyítékok azt igazolják, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 21. § (1) bekezdését, 34. § (2) bekezdés j) pontját, 38. § (1) bekezdés e) pontját.
 3. Indokolása szerint 2018. április 8-án a 18.30 órás adatok szerinti névjegyzékben szereplők száma 19.00 órára lecsökkent mind választókerületében, illetve ugyanez a mellékelt bizonyítékok szerint megtörtént az országos adatokban is. Kifogása benyújtásáig az eltérő adatok láthatóak. A választás összesített eredménye véleménye szerint hibásan lett megállapítva és közzétéve. Mindezek olyan eltérések, amelyeket nem indokolhatják technikai okok vagy az alkalmazott protokoll.  Egyben az eltérések súlyos kihatással vannak az eredményre, hosszú távon befolyásolják az Országgyűlés munkáját és legitimitását.
 4. Kéri kifogása kivizsgálását, a feltételek fennállása esetén az újraszámlálás elrendelését és elvégzését.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 209. §(1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
 2. A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését.

 1. Beadványozó kifogásában megjelölt régi Ve.-t 2013. május 3. napjával hatályon kívül helyezte a Ve. 367. § a) pontja. A nem hatályos jogszabályra hivatkozással jogsértés megállapítása nem lehetséges, a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésére a kifogásban foglalt hivatkozások alkalmatlanok.
 2. Megállapítható továbbá, hogy a 2018. április 8-án történt előzetes részvételi adatok közzétételére, és Beadványozó részéről a Nemzeti Választási Bizottságnak tulajdonított „eredmény-megállapítás”-ra a kifogás nem teljesíti a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt feltételt. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a 2018. április 8-i jogsértés esetén a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az 2018. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen a kifogás elbírálására jogosult választási bizottsághoz. Beadványozó jogorvoslati kérelmét azonban e jogvesztő határidőn túl, 2018. április 12-én 20 óra 2 perckor terjesztette elő, ezért az elkésett.
 3. A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, c) pontja alapján akkor is, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza annak a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt kötelező tartalmi elemet, a jogszabálysértés megjelölését, illetve a 2018. április 8-ai sérelmezett tevékenységekkel összefüggésben elkésett, ezért a Ve. 215. § c) pontja alapján azt érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. §-án, 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 16.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke