776/2018. NVB határozat - a K. Zs. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
776/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a K. Zs. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 49/2018.(4.14.) számú határozata elleni fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1.  K. N. (a továbbiakban: Kifogást tevő) 2018. április 12-én 13 óra 27 perckor nyújtotta be kifogását elektronikus úton a Budapest 08. számú OEVB részére, amelyben előadta, hogy mozgóurnát igényelt mozgásképtelensége miatt, amely nem érkezett meg 2018. április 8-án az általa megadott lakcímre, annak ellenére, hogy erre irányuló kérelmét helybenhagyó határozatot kapott az országgyűlési választás előtt. Kifogásához mellékletként csatolta nyilatkozatát, amely szerint a mozgóurna 2018. április 8-án a szavazás végéig nem érkezett meg a megadott lakcímre, annak ellenére, hogy Kifogást tevő végig ezen a címen tartózkodott. Kifogást tevő előadta, hogy „az Országgyűlési Egyéni Választókerület 23. számú szavazókörének szavazatszámláló bizottsága” megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 257. § (1) bekezdését azzal, hogy számára nem biztosította a mozgóurnás szavazást, továbbá sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint a választás tisztasága, valamint a Ve. 2. § (1) b) pontja szerint az önkéntes részvétel választási eljárási alapelve. Kifogást tevő előadta, hogy a mozgóurna ki nem szállítása sérti az Alaptörvény XXIII. cikkében (1) bekezdését, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 3. cikkét is.
 2. Az OEVB 49/2018. (4.14.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy a kifogás elkésett, mivel a sérelmezett cselekményt Kifogást tevő 2018. április 8-án 19 óra után észlelte, kifogását pedig 2018. április 12-én 13 óra 27 perckor küldte meg elektronikus úton a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda elektronikus email címére. A határidők számítására vonatkozó szabályokat, valamint a kifogás benyújtására vonatkozó szabályokat rögzítő Ve. 10. § és 209. § együttes alkalmazása alapján 2018. április 11-én 16 óráig állt rendelkezésre határidő a sérelmezett cselekménnyel szemben kifogás benyújtására.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. április 14-én 11 óra 35 perckor elektronikus úton terjesztette elő fellebbezését a Nemzeti Választási Bizottság részére, amelyben előadta, hogy 2018. április 8-án napközben többször hívta a 06 1 872 9158 telefonszámot, ahol azt a választ kapta egy magát jegyzőnek kiadó személytől, hogy megérkezik hozzá a mozgóurna. Beadványozó előadta, hogy 2018. április 9-én ismét hívta a fenti telefonszámot, de nem ért el senkit, továbbá előadta, hogy Kifogást tevő 2018. április 10-én küldött panaszt a mozgóurna meg nem érkezése miatt elektronikus úton, de nem kapott választ. Technikai akadályok miatt Beadványozó 2018. április 12-én tudta elküldeni Kifogást tevő kifogását elektronikus úton.
 2. A Budapest 08. számú OEVB úgy nyilatkozott a Kifogást tevő által 2018. április 9-én 11 óra 50 perckor elektronikus úton elküldött panaszával kapcsolatban, hogy azt nem tekintették kifogásnak tartalma miatt, ezért tájékoztató levelet küldtek részére. A Budapest 08. számú OEVB továbbiakban azt nyilatkozta, hogy 2018. április 8-án a jegyző úrral nem beszélt telefonon Kifogást tevő.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint  „[a] választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.”
 3. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 1. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a nem általa, más személy választójogának gyakorlásával összefüggésben benyújtott kifogást elbíráló OEVB határozattal szembeni fellebbezés előterjesztésére vonatkozóan érintettségét nem igazolta.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy Beadványozó fellebbezése nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés szerinti személyi azonosítóját, lakcímét, valamint a fellebbezésnek a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.
 3. Érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem a 221. § (1) bekezdése szerinti jogosult nyújtotta be, valamint d) pontja szerint nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 5. A fent leírtakra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Ve. 221. § (1), a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 16.

 

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke