774/2014. NVB határozat - Rózsa Imre Attila, a Magyar Gazdaság Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
           774/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Rózsa Imre Attila, a Magyar Gazdaság Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 26/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága
(a továbbiakban: OEVB) 26/2014. (III. 06.) számú határozatában a Magyar Gazdaság Párt jelölő szervezetet az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 50.750,- Ft bírsággal sújtotta.
Az OEVB határozatában megállapította, hogy a jelölő szervezet a választókerületben igényelt és átvett 80 db ajánlóívből 1 db-ot nem nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott határidőig. Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
Beadványozó 2014. március 8-án postán feladott adott fellebbezést nyújtott be az OEVB 26/2014. (III. 06.) számú határozata ellen, amely fellebbezés 2014. március 10-én érkezett meg az OEVB-hez.
Fellebbezésében nem vitatta, hogy a határidőt valóban elmulasztották, ugyanakkor egészségügyi okokra hivatkozott és mellékelt egy rendőrségi igazolást, mely szerint 2014. február 27-én súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset részese volt.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. §(1) bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők.
A Ve. 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Ve. 224. §(2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.
A Ve. 231. §(1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés a törvényes határidőn túl, 2014. március 10-én érkezett meg az Országos Egyéni Választókerületi Választási Irodához. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő 2014. március
9-én 16.00 órakor lejárt.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke