773/2018. NVB határozat - a H. M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

773/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a H. M. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 10 igen és 7 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 57/2018. (IV.10.) számú határozatát részben megváltoztatja, és megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezetek megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésében foglalt előírást azzal, hogy Csávoly településen a Hajdú Miklóst, a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezetek közös képviselőjelöltjét népszerűsítő plakátok oly módon kerültek kihelyezésre, hogy más képviselőjelöltet (Zsigó Róbert, FIDESZ – KDNP) népszerűsítő plakátokat részben elfedték.

A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti választás tisztaságának és e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve megsértésének megállapítását és a további jogszabálysértéstől való eltiltást mellőzi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1141 Budapest, Lendvay utca 28., a továbbiakban: FIDESZ) – Kereszténydemokrata Néppárt (székhely: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69., a továbbiakban: KDNP) jelölőszervezetek (képviseletében eljár: H. D. Bács-Kiskun Megyei 06. sz. országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselőiroda irodavezető; a továbbiakban a jelölőszervezetek együttesen: Kifogást tevő) 2018. április 8-án kifogást nyújtott be a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt alapelvek, valamint a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltak sérelmére való hivatkozással.
 2. Kifogást tevő előadta, hogy 2018. április 7-én telefonos bejelentés érkezett hozzá, melyben jelezték, hogy Bács-Kiskun megye 06. számú egyéni választókerületének területén, Csávoly településen több helyen a választókerületben induló MSZP-s jelöltet népszerűsítő plakátokat rögzítettek a korábban elhelyezett, Zsigó Róbertet, a FIDESZ – KDNP egyéni képviselőjelöltjét népszerűsítő plakátokra. A bejelentést követően Kifogást tevő egy munkatársa megtekintette a megjelölt helyszíneket és megállapította, hogy a Zsigó Róbertet népszerűsítő plakátokra két helyen, a 6448 Csávoly, Petőfi utca 81. és 89. számú ingatlanok előtt található villanyoszlopokon Hajdú Miklós, a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezet képviselőjelöltjének plakátjait helyezték. Kifogást tevő a fentiek bizonyítékául két 2018. április 7-én készült fényképfelvételt, valamint a fényképek készítőjének nyilatkozatát csatolta.
 3. Kifogást tevő hivatkozott a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezésre, miszerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. Hivatkozott továbbá a Kúria Kvk.V.37.941/2016/3. számú végzésére, amely szerint a választás tisztaságára, a jóhiszemű és a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveknek kizárólag az olyan plakát (kampányeszköz) felel meg, „amelyből magából, egyértelműen és nyilvánvalóan megállapítható, hogy kinek a támogatására ösztönöz”. A felülragasztott plakátokon nem található impresszum, a jogsértést elkövető személye ismeretlen. A plakátokon lévő felirat, név és pártlogó ugyanakkor Kifogást tevő álláspontja szerint egyértelművé teszi, hogy azt Hajdú Miklós képviselőjelölt népszerűsítése érdekében helyezték ki, ezért a plakátok felülragasztásáért őt terheli a felelősség.
 4. Az OEVB-től a jogszabálysértés tényének megállapítását és a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltását kérte.
 5. Az OEVB 57/2018. (IV. 10.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) bekezdésében foglalt alapelvek, továbbá a 144. § (7) bekezdésének megsértését a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezetekkel szemben, valamint eltiltotta a szervezeteket a további jogszabálysértéstől.
 6. Az OEVB a Nemzeti Választási Bizottság 158/2018. számú határozatának indokolására hivatkozással megállapította, hogy Kifogást tevő által 2018. április 7-én észlelt és 2018. április 8-án benyújtott kifogás határidőben benyújtottnak minősül. A csatolt bizonyítékok alapján az OEVB megítélése szerint a fa villanyoszlopokon elhelyezett, Zsigó Róbert jelöltet népszerűsítő plakátokra a Hajdú Miklóst népszerűsítő plakátokat oly módon helyeztek rá, hogy Zsigó Róbert plakátjait részben elfedték, ezáltal megsértették a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltakat, tekintettel arra, hogy a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját.
 7. Az OEVB áláspontja szerint, mivel Kifogást tevő kifogásához nem csatolt olyan bizonyítékot, amely a plakátot kihelyező személy(ek) kilétére utalt volna, így – tekintettel arra, hogy a felülragasztásra az említett jelölő szervezetek népszerűsítése céljából, azok érdekkörében felmerülően került sor – a jogsértést a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezetekkel szemben állapította meg.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 12-én 23 óra 55 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 57/2018. (IV. 10.) számú határozatával szemben. Fellebbezésében előadta, hogy a Ve. 144. § (3) és (5) bekezdésének, valamint a 218. § (1) bekezdésének együttes értelmezésére tekintettel az OEVB a Ve. 43. § (5) bekezdésébe  – a tényállás megállapításának szabályaiba – ütköző, jogszabálysértő döntést hozott, mivel helytelenül értelmezte a kifogás benyújtásának határidejére vonatkozó rendelkezéseket, így a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania.
 2. Beadványozó csatolta a plakátragasztó személy nyilatkozatát, mely szerint az MSZP-Párbeszéd plakátjainak elhelyezésére 2018. április 2-án került sor. Tekintettel arra, hogy a Ve. rendelkezéseinek megfelelően a plakátok elhelyezése egyszeri cselekmény, azoknak egy adott időpontban való letételét, rögzítését jelenti, a hat nappal később benyújtott kifogást nem lehet határidőben érkezettnek tekinteni.
 3. Fentiek alapján Beadványozó az OEVB határozatának megváltoztatását és a kifogás teljes egészben történő elutasítását kérte.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálása során a választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság elsőként a fellebbezésnek azt a részét vizsgálta, amely a kifogás késedelmes benyújtására hivatkozott. Az OEVB okszerű és helyes döntést hozott, amikor Kifogást tevő április 7-i észlelése alapján az április 8-án benyújtott kifogásról érdemben döntött.
 4. A kifogás benyújtásának határidejét szabályozó Ve. 209. § (1)-(2) bekezdései szerint „a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll”.
 5. A Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 209. § (1) bekezdésében foglalt szabály együttes alkalmazásából a következik, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy abból egyértelműen kitűnjön, hogy a sérelmezett állapot a kifogás benyújtásakor még fennállt. Ennek megállapítása pedig csak akkor lehetséges, ha a kifogás a jogsértés észlelésétől számított harmadik napon 16.00 óráig benyújtásra kerül az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság részére.
 6. A Kúria Kvk.II.38.056/2014/3. számú végzésében a Ve. 209. § (2) bekezdése szerinti folyamatosan fennálló tevékenységre vonatkozó szabály kapcsán kifejtette, hogy ebben az esetben a kifogás akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha az a sérelmezett állapot észlelésétől számított három napon belül megérkezik a választási bizottsághoz. A Kúria végzése szerint „a beadványozó a sérelmezett állapotnak a kifogás benyújtásakori fennállását igazolta, így megállapítható volt, hogy kifogását az észleléstől számított három napon belül nyújtotta be, az elkésettnek nem minősíthető (..)”.
 7. A folyamatosan fennálló tevékenységre hivatkozó jogorvoslatok sajátossága, hogy a jogorvoslati kérelem előterjesztőjének a jogsértés – jelen esetben a plakátnak a Ve. 144. § (7) bekezdés rendelkezésébe ütköző felülragasztásának kérdése  – pontos időpontjának megjelölésére vonatkozó lehetősége korlátozott, a kérelmező a legtöbb esetben csak a jogsértés megvalósulását észleli. A kifogástevő eljárásjogi lehetősége által meghatározott módon követelhető meg a jogsértés elkövetése időpontjának megjelölése, melynek megfelel, ha az észlelés pontos időpontját jelöli meg. A jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó határidő vizsgálata tehát – a folyamatosan fennálló jogsértéshez hasonlóan – az észlelés időpontjához igazodik, a tárgyi ügyben a kifogás határidőben benyújtottnak minősül.
 8. A rendelkezésre álló fényképfelvételek alapján az érintett plakátok kampányeszköznek és választási plakátnak minősülnek, tartalmukat tekintve egyértelműen alkalmasak voltak az országgyűlési választáson a választói akarat befolyásolására, illetve annak megkísérlésére.
 9. A Ve.-nek a Beadványozó által hivatkozott 144. § (3) bekezdése szerint korlátozás nélkül elhelyezhetők a választási plakátok kampányidőszakban, de a kivételeket a 144. § (4)-(7) bekezdései nevesítik. A Ve. 144. § (7) bekezdése előírja, hogy a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság osztja az OEVB határozatának indokolásában foglaltakat a tekintetben, hogy a fa villanyoszlopokon elhelyezett, Zsigó Róbert jelöltet népszerűsítő plakátokra a Hajdú Miklóst népszerűsítő plakátokat oly módon helyeztek rá, hogy Zsigó Róbert plakátjait részben elfedték, ezáltal megsértették a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltakat.
 11. Az OEVB fellebbezéssel támadott határozatában megállapította a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt jelölőszervezetek részéről a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti alapelvek megsértését is. A választási eljárási alapelvek iránymutató és hézagpótló jellegűek, megsértésükre a Ve. 208. §-a alapján önálló kifogás alapozható. A kialakult joggyakorlat (Kvk.IV.37.468/2009/2.számú végzés, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat) alapján azonban a választási eljárási alapelv sérelmére, mint jogszabálysértésre akkor alapozható kifogás, illetve határozat, ha nincs olyan tételes jogszabályi rendelkezés, melyet a jogellenesnek minősített magatartás sért. Jelen ügyben a sérelmezett magatartás, azaz a plakátok felülragasztása a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezéssel ellentétes, ezért e szabály megsértését az NVB megállapította. Mivel a Ve. tételes szabályának megsértése magában foglalja az alapelv sérelmét is, így annak külön megállapítása – egyéb lényeges körülmény hiányában – nem indokolt.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság határozata meghozatala során figyelemmel volt arra a körülményre is, hogy tárgyi ügyben a jogorvoslati eljárás megindulása óta a választási kampány véget ért. Kifogást tevő által a jogsértés észlelése az országgyűlési képviselők 2018. évi választása előtti napon történt, az OEVB határozatát már a választási kampány lezárulta után két nappal hozta. Ezen sajátosságokra tekintettel a Bizottság nem találta indokoltnak, hogy a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltásáról rendelkezzen.
 13. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben kifejtett indokok alapján a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 144. § (3) és (7) bekezdésén, a 209. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 16.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke