772/2018. NVB határozat - M. A. G. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

772/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a M. A. G. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában – 21 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak abban a részében, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 8-a előtt meghozott határozatai jelenleg nem elérhetők a választások hivatalos oldalán, részben helyt ad. Megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (2) bekezdését azzal, hogy a választások hivatalos oldalán jelenleg nem elérhetők a Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának eljárásában 2018. április 8-a előtt hozott határozatai. A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy gondoskodjon e határozatok közzétételéről a választások hivatalos oldalán.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 13-án 15 óra 47 perckor kifogást nyújtott be amiatt, hogy 2018. április 8-án délelőttől kezdve a www.valasztas.hu weboldal számottevően csökkentett adattartalommal, továbbá a korábban elérhető verzióhoz képest eltérő felépítéssel és grafikai megjelenítéssel érhető el és a korábbi elérési utak megváltoztak. Álláspontja szerint a weblap hiányos tartalommal való üzemeltetésével és közzétételével kapcsolatos jogsértések vonatkozásában a Nemzeti Választási Iroda (NVI) és annak elnöke vonható felelősségre, mivel a választási eljárásról szóló 2013. vi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. § (1) bekezdés g) pontja értelmében az NVI működteti a választások hivatalos honlapját. A szabályozás objektív felelősséget ír elő, vagyis még vis maior esetén sincs lehetőség a felelősség alóli mentesülésre.
 2. Beadványozó előadta, hogy a csökkentett adattartalom abban nyilvánul meg, hogy nem található meg a weboldalon

- a Nemzeti Választási Bizottság Ve. 51. § (1) bekezdés szerint kiadott iránymutatásai,

- az NVB 2018. április 8. napja előtt meghozott határozatai,

- a Választási Információs Szolgálat elérhetősége,

- a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság elérhetősége,

- a Nemzeti Választási Bizottság Ügyrendje,

- a nemzetközi megfigyelők nyilvántartása;

- a kifogás benyújtását megelőzően több napig nem voltak fellelhetők az OEVI-k elérhetőségei. Rögzítette, hogy azok 2018. április 12. napján 10:56:13-kor kerültek fel a honlapra.

 1. Beadványozó szerint a weboldal fenti hiányosságai sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), d) e), f) pontja szerinti alapelveket, a Ve. 2. § (2) bekezdését, a 4. § (2) bekezdését, amely szerint a Nemzeti Választási Iroda a nemzetközi megfigyelőkről nyilvántartást vezet. Sérti továbbá a Ve. 42. §-át és 51. § (3) bekezdését, amelyek szerint a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendjét és iránymutatásait a választások hivatalos honlapján közzé kell tenni.
 2. A kifogás benyújtása határidejének megtartásával kapcsolatban előadta, hogy a Ve. 209. § (2) bekezdése szerinti folyamatosan fennálló jogsértősről van szó, a jogsértő tevékenység fogalmába a jogellenes mulasztás is beletartozik. Előadta, hogy valamennyi fentiekben részletezett hiányosság vonatkozásában megtartotta a benyújtási határidőt, az OEVI-k elérhetőségével kapcsolatban is, mivel azok elérhetőségének közzététele a jogsértő állapot megszűnését jelenti.
 3. Az NVB 2018. április 8-a előtti határozatai és az iránymutatások közzétételének hiánya kapcsán rögzítette, hogy azzal, hogy azok elérhetősége nem biztosított, sérült a választási eljárásban a jogorvoslathoz való jog. A választási szabályozás jelentős része ugyanis a joggyakorlat, valamint az iránymutatások nélkül alkalmazhatatlan, értelmezhetetlen. Előadta, hogy a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján jogalanyok széles köre lenne jogosult bírósági felülvizsgálati indítvánnyal élni az NVB határozataival szemben, amely jogosultság gyakorlását teljességgel ellehetetleníti, hogy az NVB határozatai egyik napról a másikra elérhetetlenné váltak.
 4. Leírta, hogy ez az adathiány sérti a Ve. 51. § (3) bekezdését és a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapelvet. A választás tisztasága megőrzésének alapelvével nem egyeztethető össze az, ha a választás törvényes lebonyolításáért felelős állami szerv (NVI) által üzemeltetett weboldal adattartalma átláthatatlan szempontok mentén korlátozásra kerül, és a választási eljárás legkritikusabb szakaszában, a szavazás napját megelőző napon, a szavazás napján és a szavazást követő napokban sem elérhető az adattartalmának nagy része.
 5. Az adathiány sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját is, mert egyes jelöltek, jelölő szervezetek rendelkezhetnek olyan infrastrukturális, jogi és pénzügyi háttérrel, amely révén a weblapon nem elérhető tartalmat már azok elérhetetlenné válása előtt fizikai formában is létrehozták, vagy azokról digitális másolatot készítettek a könnyebb elérhetőség érdekében. Ez a lehetőség azonban a kedvezőtlenebb helyzetben lévő jelöltek, jelölő szervezetek számára nem evidencia, különösen nem a jogban járatlan, választópolgár számára. Előadta, hogy az állam nem cselekedhet tevőlegesen annak megakadályozása érdekében, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség ne valósuljon meg. Ezen alapelv sérelme álláspontja szerint azon alapul, hogy az NVI a Ve. explicit rendelkezéseinek megszegésével tevőlegesen aláásta a jelöltek, jelölő szervezetek esélyegyenlőségét.
 6. Előadta, hogy a 2018. április 8-a előtti határozatok és az iránymutatások közzétételének hiánya sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvet, mivel elvárható, hogy az NVI ne éljen vissza a honlap működtetésére vonatkozó formális jogosultságaival, az adattartalmát ne módosítsa, csökkentse átláthatatlan szempontok mentén haladva, és ne tegye ezt olyan információkkal kapcsolatban, amelyek a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek alapvető jogainak gyakorlásához szükségesek. Megítélése szerint különösen aggályos, hogy a joggyakorláshoz szükséges adattartalom csökkentésére a választási eljárás kiemelt szakaszában került sor. Előadta, hogy az NVI tevékenysége a választópolgárok tájékoztatásának korlátozását eredményezte, és az összes körülményt figyelembe vételével ésszerűen vélelmezhető, hogy kifejezetten erre is irányult magatartása.
 7. Előadta, hogy sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontja is, amiatt, hogy a nyilvánosság, beleértve a választópolgárokat, a jelölteket és jelölő szervezeteket, nem értesülhettek a választási eljáráshoz kapcsolódó korábbi iránymutatásokról és határozatokról, köztük olyanokról sem, amelyek akár a szavazás napját megelőzően keletkeztek, és ekként közvetlen hatásuk volt az aktuális választásokra. Előadta, hogy különösen egyértelműen megállapítható az eljárás nyilvánosságának sérelme azon adatok közzétételének elmulasztása vonatkozásában, amely adatokat a Ve. kifejezetten a választások honlapján közzétenni rendeli.
 8. Beadványozó szerint sérült továbbá a Ve. 2. § (2) bekezdése is. Amennyiben bizonyos adatok kizárólag meghatározott forrásból érhetőek el, és ezen forrás működésképtelenné válik, vagy megfosztják ezen adattartalomtól, az miképpen eredményezi e jogszabályi rendelkezés sérelmét.
 9. Előadta, hogy a Választási Információs Szolgálat (VISZ) elérhetőségeinek hiánya szintén sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjait, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdését, mert annak alapvető feladata, hogy segítséget nyújtson a választási eljárással kapcsolatos jogkérdésekben. Az alapelvi sérelmekkel kapcsolatban a fent leírtakat tartotta fenn, kiegészítve a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának sérelmét azzal, hogy a VISZ szolgáltatásait nem kizárólag a jogorvoslati jog kapcsán van lehetőség igénybe venni, így az érintett személyek és ügykörök száma jóval szélesebb.
 10. Előadta, hogy azzal, hogy nem található meg a weboldalon a Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság semmiféle elérhetősége, azzal a már kifejtettek szintén sérültek a Ve. alapelvei és a 2. § (2) bekezdése. A Ve. 2. § (1) bekezdés d) pontja kapcsán kifejtette, hogy az NVI, NVB elérhetőségének hiánya súlyosan jogsértő a mozgásukban korlátozott választópolgárokra nézve. Esetükben az elérhetőségek felkutatása hiteles internetes forrás hiányában rendkívüli mértékben elnehezül, vagy éppen ellehetetlenül.
 11. Előadta, hogy bár a kifogás benyújtásának időpontjában már megtalálható az OEVI-k elérhetősége a weboldalon, de azok a kifogást megelőző napokban, és a szavazás napján nem voltak elérhetők. Ezzel kapcsolatban a korábbi érvek fenntartása mellett hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), d), e), és f) pontjának, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdésének a sérelmére.
 12. Előadta, hogy azzal, hogy nem található meg az NVB ügyrendje a honlapon, sérült a Ve. 42. §-a, a 2. § (1) bekezdés a), c), d), e), és f) pontjai, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdése, mivel az ügyrend ismerete kiemelt jelentőségű a jogorvoslati jog gyakorlása szempontjából.
 13. Beadványozó szerint a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásának elérhetetlensége sérti a Ve. 4. § (2) bekezdését, valamint a korábbiakban rögzítettek szerint sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), d), e), és f) pontjait, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdését.
 14. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg, hogy az NVI és annak elnöke megsértette a fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket, a jogsértőt tiltsa el a további jogsértéstől azzal, hogy kötelezze a www.valasztas.hu oldal teljes tartalmának helyreállítására. Kérte továbbá, hogy az NVB zárja ki a kifogás tárgyában hozott döntés előkészítéséből a Nemzeti Választási Irodát, annak elnökét, elnökhelyetteseit és összes munkatársát, szervezeti egységét, mivel a kifogásban elfogulatlan, pártatlan eljárásuk kizárt.

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. Beadványozó kérte, hogy a Bizottság zárja ki az NVI-t a döntés-előkészítésből. A Ve. 44. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. A Ve. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási irodák ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket. A Nemzeti Választási Bizottság mellett működő választási iroda a Nemzeti Választási Iroda, így ennek a szervnek a feladata az NVB hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítése. A választási bizottságok számára a döntéshozatalt, a választási irodák tekintetében a döntés-előkészítést a Ve. feladatköri és nem hatásköri, azaz döntési jogkört tartalmazó szabállyal írja elő. Ebből adódóan nemcsak nem szabályozza a Ve. az illetékes választási iroda, jelen esetben a Nemzeti Választási Iroda kizárásának lehetőségét a döntés-előkészítésből, hanem valamennyi ügy tekintetében feladatként, kötelezettségként előírja az előkészítési feladat ellátását. A leírtak alapján nincs lehetőség Beadványozó által kért kizárási kérelemnek való helyt adásnak.
 2. A Ve. 217. § (2) bekezdése szerint, ha a választási bizottság által érdemben elbírált ügyben újabb kifogást nyújtanak be, és az nem tartalmaz a választási bizottság által még nem értékelt bizonyítékot, a választási bizottság elnöke megküldi a kifogás benyújtója részére a választási bizottság határozatának - személyes adatokat nem tartalmazó - másolatát, és erről a következő ülésen tájékoztatja a választási bizottságot.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 14-i ülésén meghozott 753/2018. számú határozatában jelen kifogással nagyrészt azonos tartalmú kifogást bírált el, és egyhangú szavazással megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt, a választási eljárás nyilvánossága alapelvét, a Ve. 42. §-át és az 57. § (3) bekezdését azzal, hogy átmenetileg a választások hivatalos honlapján nem voltak elérhetők a választási szervek elérhetőségi adatai, a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendje és a Nemzeti Választási Iroda elnökének vagyonnyilatkozatai. Megállapította azt is, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a Ve. 51. § (3) bekezdését is azzal, hogy a választások hivatalos oldalán a Nemzeti Választási Bizottság iránymutatásai nem elérhetők.
 4. Jelen kifogás részben ugyanazt kifogásolja, mint a 753/2018. számú határozattal elbírált kifogás, azaz a választási szervek, jelesül az OEVI-k, az NVI – beleértve a VISZ adatait, mivel az az NVI egyik szervezeti egységén belül működik – és az NVB elérhetőségi adatai, az NVB ügyrendje, iránymutatásai és a nemzetközi megfigyelők nyilvántartása közzétételének a valasztas.hu oldalon való hiányát. Mivel Beadványozó által benyújtott kifogás a 753/2018. számú határozattal elbírált kifogással egyező részek tekintetében nem tartalmaz az NVB által nem értékelt bizonyítékot, ezért a választási szervek elérhetőségi adatai, a NVB ügyrendje, iránymutatásai és a nemzetközi megfigyelők nyilvántartása vonatkozásában a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Ve. 217. § (2) bekezdés alkalmazásának van helye.
 5. Mindezek alapján jelen eljárásban a Bizottság döntési kötelezettsége a kifogásnak a NVB 2018. április 8-a előtt hozott határozatainak a valasztas.hu oldalon való közzététele hiányában áll fenn.
 6. A Nemzeti Választási Iroda már az országgyűlési választásokra való felkészülés során döntést hozott arról, hogy a tájékoztatásban kiemelkedő szerepet betöltő honlap kapcsán tartalékmegoldásról is gondoskodni fog. A felkészülés során két portál került fejlesztésre, tesztelésre és minőségbiztosításra. Az egyik változat a szavazás napján a 9 órai napközbeni részvételi adatok megjelenítéséig működő változat volt. A másik változat, a már többször kipróbált és működtetett technológiára épülő alkalmazás, ami egy csökkentett hálózati forgalmat generáló, statikus oldalakat biztosító informatikai megoldáson alapul, ami nagyobb teherbírású is. A választások hivatalos oldalának csökkentett üzemmódú változatára való átállás indoka az volt, hogy a részvételi és a választás előzetes eredményével kapcsolatos tájékoztató adatok iránti rendkívül magas érdeklődést zökkenőmentesen kiszolgálhassa a Nemzeti Választási Iroda.
 7. A Ve. 2. § (2) bekezdése szerint a választási szervek rendelkezésére álló adatok - törvényben megállapított kivétellel - nyilvánosak. A Ve. 49. § (2) bekezdése előírja, hogy a választási bizottság határozatát a személyes adatok kivételével nyilvánosságra hozza.
 8. Annak ellenére, hogy a Nemzeti Választási Iroda a választás előzetes eredményével kapcsolatos tájékoztató adatok iránti rendkívül magas érdeklődés zökkenőmentesen kiszolgálása érdekében állt át a csökkentett üzemmódú honlap működtetésére, nem lehet eltekinteni attól, hogy a Ve. 2. § (2) és a 49. § (2) bekezdései kötelezettségként írják elő a Nemzeti Választási Iroda számára az adatok nyilvánosságát és a Nemzeti Választási Bizottság által meghozott határozatok nyilvánosságra hozatalát. Ez utóbbi figyelemmel a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek, illetve egyéb, a választások iránt érdeklődők által is széles körben megismert, évtizedek óta folytatott gyakorlatra, a választások hivatalos oldalán való közzétételt jelent, amely a határozatok közvetlen elérhetőségét biztosítja mindenki számára.
 9. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések nem tartalmaznak konkrét időtartamot arra vonatkozóan, hogy a már meghozott határozatok esetén meddig kell biztosítani ezt a nyilvánosságot, egy folyamatban lévő választási eljárás esetén azonban alapvető elvárás az, hogy legalább az adott, eljárás során meghozott határozatok megismerhetők legyenek az eljárás teljes időtartama alatt. Jelen esetben ugyanis a legnagyobb érdeklődésre számot tartó döntések értelemszerűen az országgyűlési képviselők eljárása során hozott határozatok. Ezekkel kapcsolatban a megismerhetőség iránti érdek annak ellenére is fennáll, hogy a szavazás napja már eltelt. Az országgyűlési képviselők 2018. évi választása eljárásának jogi szempontú áttekintése, amely még nem ért véget, nem képzelhető el bizottsági döntések nyilvánosságának biztosítása nélkül.
 10. A nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem értelmezhető úgy, hogy csak bizonyos ideig valósul meg a határozatok közzététele. Ez a kötelezettség azt jelenti, hogy fenn kell tartani a nyilvánosságra hozatal, jelen esetben a választások hivatalos oldalán az országgyűlési képviselők 2018. évi választási eljárása során meghozott határozatok közzétételének állapotát.
 11. Beadványozó megalapozottan hivatkozott a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglalt szabály sérelmére, az NVB 2018. április 8-a előtt hozott határozatai közzétételének hiányával kapcsolatban. A Bizottság a jogsértést a fentiekben foglalt érvelés alapján a jelenleg zajló országgyűlési képviselők választásának eljárásában a 2018. április 8-a előtt meghozott határozatok közzétételének hiánya miatt állapítja meg. A Bizottság felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy gondoskodjon a jelen választási eljárásban 2018. április 8-a előtt meghozott határozatok közzétételéről a választások hivatalos oldalán.
 12. A Bizottság a fentieken túl figyelemmel van arra is, hogy egyrészt a tartalékhonlap működtetése ideiglenes, másrészt, hogy annak adattartalma folyamatosan bővül, az NVI tehát törekszik arra, hogy az előzetes eredményről szóló tájékoztató adatok túl minél több információ legyen elérhető a csökkentett üzemmódú honlapon is.
 13. Beadványozó hivatkozott arra is, hogy amiatt, hogy az április 8-a előtt meghozott határozatok nem elérhetőek, sérült a Ve. 222. § (1) bekezdésében foglalt jogalanyok jogorvoslathoz való joga.
 14. A Ve. 222. § (1) és 224. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság határozatával szembeni bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell előterjeszteni, hogy az a támadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen. Beadványozó kifogását 2018. április 13-án 15 óra 47 perckor nyújtotta be. Beadványa benyújtása időpontjában a Nemzeti Választási Bizottság által 2018. április 10-én meghozott határozatokkal kapcsolatos jogorvoslati határidő volt folyamatban. A Bizottság 2018. április 10-én meghozott határozatai azonban a Ve. 49. § (2) bekezdése alapján, még a meghozatal napján közzétételre kerültek a valasztas.hu oldalon, így ezek tekintetében valamennyi, a Ve. 222. § (1) bekezdésében foglalt jogalany számára biztosítva volt a döntések megismerhetősége és ezáltal a bírósági felülvizsgálathoz való joguk gyakorlásában sem voltak korlátozva.
 15. Mivel a Ve. kógens rendelkezései alapján kizárólag a meghozataltól számított 3 napon belül lehet felülvizsgálati kérelemmel élni a Bizottság határozataival szemben, így az, hogy a honlapon átmenetileg nem lelhetők fel a Bizottság korábbi határozatai, nem alkalmas a Ve. 222. § (1) bekezdésében foglalt alanyok jogorvoslathoz való joga gyakorlásának megsértésére.
 16. Beadványozó a Ve. 2. § (2) bekezdésének megsértésén túl kérte a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjában foglalt alapelvek megsértésének megállapítását is.
 17. Ezzel kapcsolatban a Bizottság rögzíti, hogy választási eljárási alapelvek iránymutató és hézagpótló jellegűek, megsértésükre a Ve. 208. §-a alapján önálló kifogás alapozható. A kialakult joggyakorlat (Kvk.IV.37.468/2009/2.számú végzés, 67/2016. NVB határozat, 79/2016. NVB határozat, 91/2016. NVB határozat, 119/2016. NVB határozat, 539/2018. NVB határozat) alapján azonban a választási eljárási alapelv sérelmére, mint jogszabálysértésre akkor alapozható kifogás, illetve határozat, ha nincs olyan tételes jogszabályi rendelkezés, amelyet a jogellenesnek minősített magatartás sért. Jelen ügyben a sérelmezett magatartás, azaz a 2018. évi országgyűlési választási eljárásban a 2018. április 8-a előtt meghozott bizottsági határozatok közzétételének hiánya a Ve. 2. § (2) bekezdésével ellentétes, ezért e szabály megsértését a Bizottság megállapította. Mivel a Ve. tételes szabályának megsértése magában foglalja az alapelv sérelmét is, így annak külön megállapítása – egyéb lényeges körülmény hiányában – nem indokolt.
 18. Mindezek alapján a Bizottság a kifogást a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjának megsértése vonatkozásában elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (2) bekezdésén, 49. §-án, a 44. §-án, 75. §-án, 218. § (1) bekezdés a) és b) pontján, 220. §-án, 222. § (1) bekezdésén, 224. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 16.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke