770/2014. NVB határozat - Fábián Ferenc, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
    770/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Fábián Ferenc, a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezet képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 25/2014. (III. 4.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 25/2014. (III. 4.) számú határozatával a Magyar Keresztény Szociális Unió jelölő szervezetet 5.075.000,-Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet az átvett 100 db ajánlóívet elmulasztotta az OEVB részére leadni az arra rendelkezésre álló 2014. március 3. 16 óra határidőig, ami a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése szerint bírság hivatalból történő kiszabását eredményezi.
Beadványozó 2014. március 10-én egy orvosi igazolást nyújtott be az OEVB 25/2014. (III. 4.) számú határozata ellen.
Az Országos Egyéni Választási Iroda vezetője az igazolás fellebbezésként felterjesztette elbírálásra.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást mint a kérelem alapját. Ugyanezen bekezdés b) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a kérelem benyújtójának lakcímét, c) pontja a kérelem benyújtójának személyi azonosító számát. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fentiek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése nem tartalmazza a fenti tartalmi kellékeket, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az OEVB 25/2014. (III. 4.) számú, 2014. március 4-én meghozott határozata ellen beadványozó fellebbezését 2014. március 10-én nyújtotta be az Országos Egyéni Választókerületi Irodához. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezési kérelem 2014. március 7-én 16 óráig nem érkezett meg, így az elkésettnek minősül.
A Ve. 124. § (1) bekezdés szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. E § (2) bekezdése kimondja, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Keresztény Szociális Unió 100 db ajánlóívet nem adott át a választási iroda részére. A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, vagyis az a jelölt vagy jelölő szervezet, amely a határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi ajánlóívet azzal szemben az OEVB hivatalból bírságot szab ki. A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy e kötelezettség elmulasztására vonatkozó kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot még akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fognál elvesztek vagy megsemmisültek.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye. A jelölő szervezetet az ívekkel való elszámolási kötelezettség alól a fellebbező által igazolt betegség vagy rosszullét sem mentesíti, ugyanis ez objektív felelősség. Az OEVB számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen tény vagy körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget, a határidő elmulasztása miatti igazolásra nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek alapján fellebbezés kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, a 124. § (1) és (2) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a)-c) ponjain, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke