77/2003. (IV. 13.) OVB határozat - Gy. F. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
77/2003. (IV. 13.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva dr. Gy. F. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó a népszavazási eredmény utólagos érvénytelenítését kérte az Országos Választási Bizottságtól a feltett kérdés alkotmányellenessége miatt. Álláspontja szerint a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazás az Alkotmánybíróság 2003. április 8-án meghozott döntése értelmében eltér a magyar jogszabályok által előírtaktól. 

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó nem egy adott, ismert népszavazási eredmény utólagos érvénytelenítését kérte, hanem általában élt jogorvoslattal a népszavazási folyamattal szemben, függetlenül a népszavazás eredményességétől, illetve az eredmény tartalmától.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az április 12-i népszavazás esetében a népszavazás kezdeményezője az alkotmányozó hatalom. Az Alkotmánybíróság - a Magyar Közlönyben is közzétett 188/B/2003 (április 8.) sz. végzése (a továbbiakban: Végzés) kifejezetten rámutat a következőkre:
"Az Alkotmány megváltoztatása az alkotmányozó hatalom felelősségi körébe tartozik. Az alkotmánymódosításnak az Amtv.-ben alkalmazott sajátos módja azt jelenti, hogy jelen esetben az alkotmányozó hatalom a népszavazás kezdeményezője. Ennek következtében az Alkotmány 79. §-ában foglalt népszavazási kérdést az OVB nem hitelesíthette és a választópolgárok sem élhettek a Ve.-ben biztosított jogorvoslati lehetőséggel."

Az Országos Választási Bizottság rámutat arra, hogy a Végzés nem tartalmaz olyan megállapítást, amely szerint a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazás eltérne a magyar jogszabályok által előírtaktól. A népszavazás Alkotmány általi kiírása maga is a hatályos magyar jogszabályi rendben született meg.

Az Országos Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy az Alkotmány rendelkezéseinek felülvizsgálatára nincs hatásköre.

A fentiek alapján az eredmény utólagos érvénytelenítésére irányuló kérelem nem megalapozott.

 

III.

A határozat az Alkotmány 79. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.
Budapest, 2003. április 13.


                                                                          
  Dr. Ficzere Lajos sk.
                                                                         Országos Választási Bizottság
                                                                            elnöke