766/2018. NVB határozat - a dr. B. E. PhD. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
766/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. B. E. PhD. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. árpilis 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás benyújtása]

  1.  Beadványozó 2018. április 10-én 23 óra 33 perckor elektronikus úton nyújtotta be kifogását a Nemzeti Választási Bizottság részére, amelyben a Nemzeti Választási Iroda rendszerének összeomlását, az érvénytelen szavazatok magas számát, valamint a részvételi adatok alakulását kifogásolta.
  2.  Az általa előadottakra kérte a szavazatok kézzel történő teljes újraszámlálását, azok megsemmisíthetetlenségének biztosítását, valamint a jegyzőkönyvek „örök időkre” történő megőrzését.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
  2. A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
  3. A Ve. 212. § (2) bekezdése a kifogás kötelező tartalmi elemeit rögzíti, amelyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele. A kifogás kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) a jogszabálysértés megjelölése,

b) a jogszabálysértés bizonyítékai,

c) a kifogás benyújtójának neve, lakcíme (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

  1. A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
  2. A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás kapcsán rögzíti, hogy Beadványozó magát a Nemzetegyesítő Mozgalom párt elnökeként tünteti fel, azonban a civil szervezetek bírósági közhiteles nyilvántartásában, a képviseletre jogosultak között nem szerepel.
  3. A Nemzeti Választási Bizottság a jogorvoslati kérelem kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban megállapítja, hogy Beadványozó a Nemzetegyesítő Mozgalom elnevezésű párt vonatkozásában nem rendelkezik képviseleti jogosultsággal, beadványa továbbá sem a jogszabálysértés megjelölését, sem annak bizonyítékait nem tartalmazza.
  4. A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 215. § c) pontja alapján – a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 208, §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 214. § (1) bekezdésén, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. április 14.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke