765/2018. NVB határozat - a B. Á. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
765/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. Á. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest Főváros 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 43/2018. (IV. 8.) számú határozata elleni fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1.  Beadványozó 2018. április 5-én 17 óra 59 perckor nyújtotta be kifogását az OEVB részére, amelyben a Hírhozó – Rákosmente Önkormányzatának lapjának, valamint Rákosmente TV aránytalan, és megtévesztő tájékoztatását sérelmezte. Kifogásolta, hogy a Hírhozó áprilisi számában összesen nyolc darab kép Dunai Mónikát ábrázolta, és sok hír pozitív színben tüntette fel úgy, hogy közben egyetlen ellenzéki képviselőjelölt sem került bemutatásra. Sérelmezte továbbá azt is, hogy sem a Rákosmente TV „adásában”, sem annak online felületén nem esik szó egyetlen ellenzéki jelöltről. Véleménye szerint a „gyűlöletkeltő propaganda felett nem nézhetünk el”, tekintettel arra, „hogy a választópolgároknak joguk van az egyenlő és hiteles tájékoztatáshoz”.
 2. Az általa előadottakra tekintettel kérte „panasza kivizsgálását” és a fejleményekről tájékoztatást.
 3. Az OEVB 43/2018. (IV. 8.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Hírhozó című lap 2018. április 5-i száma megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontját, továbbá kötelezte a jogsértőt a határozat rendelkező részének közzétételére a következő számában. Az OEVB Rákosmente TV tekintetében a kifogást bizonyítottság hiányában elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. április 11-én 11 óra 18 perckor elektronikus úton terjesztette elő fellebbezését a Nemzeti Választási Bizottság részére, amelyben előadta, hogy az OEVB döntése aránytalan a potenciálisan megtévesztett választópolgárok számával.
 2. Előadása szerint „elfogadhatatlan egy önkormányzati „közéleti” lapban ilyen mértékű kormánypropaganda terjesztése és a helyi kormánypárti jelölt támogatása mindenféle ellenvélemény megjelenítése” nélkül, ez a magatartás ugyanis összeegyeztethetetlen az arányos tájékoztatás fogalmával. Beadványában végezetül utalt a Kúria Kvk.37.423/2018/2. számú határozatára, amely helybenhagyva az NVB döntését, bírságot szabott ki a ferencvárosi önkormányzati lapra.
 3. Fentiekre tekintettel kérte az OEVB 43/2018. (IV. 8.) számú határozat részbeni megváltoztatását, a Hírhozó helyi lap további jogszabálysértéstől való eltiltásának mellőzését, ugyanakkor arányos bírság kiszabását a jogsértőre.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 1. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 2.  A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelme nem tartalmazza a fellebbezésnek a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 4. A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyául szolgáló fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmében nem hivatkozik jogszabálysértésre, abban kizárólag a Ve. 223. § (3) bekezdést jelöli meg általánosságban.
 5. A fent leírtakra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke