762/2018. NVB határozat - a B. P. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

762/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. P. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 12 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. április 10-én 18 óra 56 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be Pest Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján.
 2. Előadta, hogy a Ve. 103. §-a alapján külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet terjesztett elő, melynek az elbírálására hatáskörre és illetékességgel rendelkező helyi választási iroda helyt adott. Ezért a választás napján (2018. április 8.) felkereste a kijelölt külképviseleti választási irodát, de a külképviseleti névjegyzéken nem szerepelt, így nem tudta gyakorolni az Alaptörvény XXIII. cikkében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezményhez csatolt Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 3. cikkében garantált aktív választójogát az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán. Kifogásához csatolta a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét igazoló határozatának egy szkennelt példányát.
 3. Fentiek alapján kérte, hogy az OEVB a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapítsa meg a jogsértés tényét.
 4. Az OEVB elnöke a kifogást 2018. április 12-én kelt 4/02.OEVB/2018/II.20. számú jegyzőkönyvi döntésével - hatáskör és illetékesség hiányában - a Ve. 52. § (1) bekezdés e) pontja, a 213. § (1) bekezdése és a 269. § (3) bekezdése alapján áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz elbírálásra.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A kifogás nem alapos.
 2. A Ve. 208. §-a alapján, a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. E törvényi követelményeknek Beadványozó kifogása megfelelt.
 3. A Ve. 210. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. Ha a választáson az (1) bekezdés szerinti választási bizottság nem működik, a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amely mellett a választási iroda felettes választási irodája működik. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján a külképviseleti választási iroda olyan választási iroda, amely mellett választási bizottság nem működik, a külképviseleti iroda tevékenysége elleni kifogás elbírálása a Bizottság hatáskörébe tartozik.
 4. Az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdése alapján minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
 5. A Bizottság rögzíti, hogy a választójoggal rendelkező választópolgárok adatait a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) kezeli. A Ve. 101. §-a alapján az NVI a választás kitűzését követő naptól a szavazást követő tizenötödik napig a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait - a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva - a 3. melléklet szerinti adattartalommal szavazóköri bontásban teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára (a továbbiakban: szavazóköri névjegyzék). A Ve. 102. § (1) bekezdése alapján egy választópolgár csak egy szavazóköri névjegyzékben szerepelhet.
 6. A Ve. 259. § (1) bekezdése szerint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A Ve. 260. § (1) bekezdése szerint a kérelem alapján a választási iroda a választópolgárt haladéktalanul felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg feltünteti a szavazóköri névjegyzéken a külképviseleti névjegyzékbe vételét.
 7. Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 43. §-a szerint a rendelkezésére álló bizonyítékokat megvizsgálta, és megállapította, hogy Beadványozó 2018. január 23-án kapott elektronikus úton értesítést a lakóhelye szerint illetékes választási irodától arra vonatkozóan, hogy kérelme alapján felvételre került a Hága ’t Lindenkwadrant művelődési központ, 2e Braamstraat 6, 2563HJ című szavazóhelyiségébe a 2018. évi országgyűlési választásokon.
 8. Fentiekre tekintettel a Bizottság Beadványozó központi névjegyzékben szereplő adatainak megismerése érdekében tájékoztatás kérése céljából megkereste az NVI-t, melynek 2018. április 12-én adott tájékoztatása alapján Beadványozó központi névjegyzéki adataiban 2018. március 29-én „jogállásváltozás” történt, melynek következtében Beadványozó a továbbiakban nem rendelkezik érvényes magyarországi lakcímmel, illetve választójoggal sem, azaz elvesztette azt a jogosultságát, hogy a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen.
 9. A Ve. 262. § (1) bekezdése alapján a külképviseleti névjegyzékből törölni kell azt, akit a szavazóköri névjegyzékből törölnek. A Ve. 270. §-a alapján a külképviseleti választási iroda - a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány alapján - megállapítja a szavazni kívánó polgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a külképviseleti névjegyzékben. Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a külképviseleti névjegyzékben.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy a hágai külképviseleti iroda jogszerűen járt el, amikor a választójoggal nem rendelkező – a szavazóköri névjegyzékből törölt - Beadványozót a fenti jogszabályi rendelkezések betartásával visszautasította és a visszautasítottak jegyzékére az alábbi okot felvezette: „a névjegyzékben nem szerepel”.
 11. Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a Ve. 220. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

 

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésén, a Ve. 43. §-án, az 52. §-án, a 101. §-án, a 102. §-án, a 208. §-án, a 210. §-án, a 218. §-án, a 220. §-án, a 259. § (1) bekezdésén, a 260. §-án, a 262. § (1) bekezdésén, a 270. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke