761/2018. NVB határozat - T. I. kifogásának tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
761/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság T. I. (a továbbiakban: Beadványozó) kifogásának tárgyában – 14 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 10-én 19 óra 20 perckor nyújtotta be elektronikusan kifogását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés f) pontjának sérelmére hivatkozva.
 2. Kifogásában a 24.hu portál 2018. április 10-én megjelent, „Egy egész hétre eltűntek a választási jegyzőkönyvek az NVB-nél” című, és a 444.hu portál által aznap tartalmilag utánközölt és részben kiegészített cikkre hivatkozva előadja, hogy a Nemzeti Választási Iroda eljárása egyértelműen sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontját, amely a választási eljárás alapelvei között nevesíti a nyilvánosság követelményét.
 3. Erre való tekintettel rendelkezik úgy a törvény, hogy a választási szervek rendelkezésére álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak. A valasztas.hu oldal korlátozott működése miatt nem érthetők el a 11 000 helyi választási bizottság vasárnapi jegyzőkönyvi adatai, és nincsenek meg a választókörzetek korábbi választásokra vonatkozó adatai sem, így azokkal nem lehet összehasonlítani a friss eredményeket.
 4. A nyilvánosság és a jogbiztonság alapelvi jelentőségét kiemelve, a jogbiztonságnak a választási eljárás során is kiemelt jelentősége van, amit a nyilvánosság elve garantál. Leírja még, hogy a demokratikus közvélemény kialakulásához nélkülözhetetlen az információszabadság alapjoga és a választópolgárok tájékozódáshoz való joga is (tehát megállapítható, hogy nem csupán a választójog kapcsolódik a nyilvánosság elvéhez, hanem egy másik alkotmányos alapjog, a közérdekű adatok megismeréséhez való alapvető jog is). Megjegyzi, a nyilvánosság elve természetesen nem töri át a választás titkosságának alkotmányos alapelvét, mivel csupán az eredmények nyilvánosságra hozatalára vonatkozik.
 5. Előadja még, hogy a választási eljárásról szóló törvény alapvetően a nyilvánosság elvére épül, hiszen az alapelvek között rögzíti azt. Speciális szabályként idézi a Ve. 2. § (3) bekezdését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény választási eljárás során alkalmazandó eltérő határidőiről.
 6. A választási irodáknak véleménye szerint folyamatos tájékoztatási kötelezettségük van egyrészről a választópolgárok, másrészről a hivatalos szervek felé. A választási irodák választási információs szolgálatot működtetnek. [Ve. 75. § (1) bek. b) pont] A választópolgárok számára a választási irodák tájékoztató anyagokat állítanak össze, tesznek közzé a honlapon, valamint tájékoztatást tartanak a jelöltként indulni szándékozó választópolgároknak és jelölő szervezeteknek.
 7. A választások tisztaságával összefüggésben megjelöli, hogy a Ve.-nek az az előírása, hogy a szavazóköri jegyzőkönyvek és a választás eredmény-jegyzőkönyve a szavazást követő 3 napon belül a választási irodán megtekinthető. [Ve. 204. §] Így a választópolgárok belenézhetnek, hogy nem történt-e a jegyzőkönyvben átírás, szabályszerűtlen javítás stb.
 8. A választási irodák álláspontja szerint nemcsak a választópolgárok felé tartoznak „elszámolással”, hanem a választási szervek felé vagy a megfigyelők irányába is. A választási szervek felé fennálló tájékoztatási kötelezettség (pl. szavazóköri jegyzőkönyvek nemzeti választási iroda felé történő továbbítása [294. § (2) bek.]) megállapítása szerint azonban nem esik a nyilvánosság kérdésének körébe, így kizárólag a megfigyelőknek a választási irodák tevékenysége felett gyakorolt kontrollszerepét emeli ki az alábbiak szerint. A nemzetközi megfigyelő a választási eljárás teljes menetét végigkísérheti. A választási szervek munkájánál jelen lehet, a választási bizottságok irataiba betekinthet, azokról – személyes adat kivételével – másolatot készíthet. A nemzetközi megfigyelő tájékoztatást kérhet, és a választási szervek tagjainak figyelmét felhívhatja az általa tapasztalt rendellenességekre. [Ve. 4. § (1) bek. a)–c) pont] A külképviseleti megfigyelő azonban nem valamennyi, hanem csak a külképviseleti választási iroda tevékenységét követheti figyelemmel. [Ve. 5. § (4) bek. a) pont]
 9. A fentiek alapján kéri a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontja megsértésének megállapítását.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott jogszabálysértésekkel összefüggésben megjelölt bizonyítékokkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi.
 2. A kifogásban jelzett cikkek állításait és spekulációit a Nemzeti Választási Iroda már a szavazás napján cáfolta. A vártnál nagyobb érdeklődés miatt honlapcserére került sor, mely az adatokat feldolgozó Nemzeti Választási Rendszert nem érintette. A csökkentett tartalmú honlap is auditált, és adatvesztés nem történt. A valasztas.hu oldalon – a cikk állításával ellentétben – megtalálható a 2018-as országgyűlési választás valamennyi előzetes jegyzőkönyve. Szintén megtalálható valamennyi névjegyzéki adat is. A kézzel írt jegyzőkönyveket a Nemzeti Választási Iroda beszkennelte, és 2018. április 11-12. folyamán a korábbi választásokhoz hasonlóan a jelölő szervezeteknek átadta. Az NVI természetesen emellett saját feladatkörében a beérkezett jegyzőkönyvek adatainak a tájékoztató rendszer adataival való összevetését elvégzi, a területi választási szervekkel a hibásan rögzített adatokat javítja.
 3. Beadványozó a cikkekben foglaltakon túlmenően – amelyek a választási rendszer leállását és az eredmények nyilvánosságra hozatalának elmaradását valószínűsítik, és lényeges megállapításaik egyértelműen cáfolhatóak – nem jelölt meg érdemben semmi olyan bizonyítékot, amely konkrétsága okán a kívánt alapelvsértés megállapítására alkalmas lenne.
 4. Beadványozó értekezésében felhívott jogszabályhelyek, így a közérdekű adatkérés joga [Ve. 2. § (3) bekezdés], nemzetközi megfigyelő tevékenysége belföldön és a külképviseleti választási irodán (Ve. 4. § (1) bekezdés, Ve. 5. § (4) bekezdés), a szavazóköri jegyzőkönyv kifüggesztése és továbbítása (Ve. 204. §, 294. § (2) bekezdés), a választási információs szolgálatok működése (Ve. 75. § (1) bek. b) pont) olyan feladatkörök, amelyek az informatikai rendszerektől és a választások hivatalos honlapjától függetlenül a szavazás napján és azt követően teljesültek, illetve működtek. Ezen jogszabályhelyek önálló sérelmét Beadványozó lényegében nem is valószínűsíti.
 5. A megjelölt cikkekkel összhangban hivatkozik Beadványozó még a szavazóköri jegyzőkönyvek elérhetőségének hiányára, amely nem felel meg a valóságnak, ezek közzététele a fent ismertetett módon a szavazás befejezését követően a feldolgozottság állapotának megfelelően megtörtént. Illetve hivatkozik a választörténeti adatok elérésének hiányára, amely miatt a friss adatok nem voltak összevethetők a korábbi választások adataival.
 6. A választástörténeti adatok közzétételével kapcsolatban megállapítható, hogy a Ve. előírásai mindig az aktuális választási eljárás keretében értelmezhetők. A szavazás napját követő 90. napon túl a jogbiztonság és nyilvánosság biztosítása a kijelölt iratok levéltári elhelyezésével és határidő nélküli megőrzésének kötelezettségével történik (Ve. 205. § (2) bekezdés). A választástörténeti adatok, azaz a korábbi választások részvételi és eredményadatai online elérésének biztosítására nem áll fenn közvetlen törvényi kötelezettség, azt az NVI a választópolgárok számára tájékoztatási célból biztosítja, az adatoknak a jelenleg zajló választási eljárásban semmilyen jogszabályi szerepe nincs, így ezek elérésének átmeneti hiánya a kért jogszabálysértés megállapítására sem alkalmas.
 7. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogás elutasításáról döntött, mert a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontjában rögzített nyilvánosság alapelve a kifogásban megjelölt körben a választások hivatalos honlapjának csökkent funkcionalitása miatt nem sérült.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, 205. § (2) bekezdésén, 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke