759/2014. NVB határozat - a független jelöltként indulni szándékozó Korisánszky Milán Zoltán által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
             759/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság a független jelöltként indulni szándékozó Korisánszky Milán Zoltán által (a továbbiakban: beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 52/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A független jelöltként indulni szándékozó beadványozó a részére korábban rendelkezésre bocsátott 70 db összes ajánlóívet a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adta át a választási irodának. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással beadványozót ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 3.552.500,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó 2014. március 12-én fellebbezést nyújtott be az OEVB-hez, melyben kéri a bírság összegének elengedését, hivatkozva arra, hogy arról volt tudomása, hogy az ajánlóíveket csak „a választáson való részvételhez” kell leadni.
Az OEVI a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül nem érkezett meg a választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke