757/2018. NVB határozat - a H. J. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
757/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a H. J. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 92/2018. (IV.10.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó H. J. 2018. április 8-án 13 óra 04 perckor kifogást nyújtott be az OEVB-hez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának sérelmére, valamint a 143. § és 144. §-ára való hivatkozással.

[2]           Kifogásában előadta, hogy 2018. április 8. napján a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai a csepeli Kossuth Lajos utca 140. szám alatti Gyermeksziget Tagóvoda (mely egyben Csepelen a 047. számú szavazókör is) 150 méteres körzetén kívül elhelyezett – „az MSZP-PÁRBESZÉD, egyéniben pedig dr. Szabó Szabolcs támogatására” buzdító – aszfaltfeliratot „szisztematikusan” eltávolították.

[3]           Beadványozó állítása bizonyítékául videófelvételt csatolt, amelyből állítása szerint világosan látható és érthető, hogy kérdésére, hogy ezt milyen okból teszik, közölték, hogy törvénytelenül helyezték el a feliratot. Arra a kérdésre, hogy az aszfaltfelirat eltávolítását kinek a megbízásából teszik, nem válaszoltak. A felvételen elhangzó párbeszédből Beadványozó szerint kitűnik, hogy az eltávolításokat folyamatosan végzik.

[4]           A relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. NVB iránymutatásra való hivatkozással Beadványozó azt kívánta alátámasztani, hogy a relatív területi kampánytilalomra vonatkozó Ve. szabályozás – különös tekintettel a Ve. más rendelkezéseivel való összehasonlításra – az aktív kampánytevékenység folytatására vonatkozik, mely alapján a közterületen korábban jogszerűen elhelyezett plakátokat nem kell eltávolítani.

[5]           A kifogásban arra mutat rá, hogy „[a]z aszfaltra egyrészről a 150 méteres körzeten kívül található feliratok felfestése jogszerűen történt, annak eltávolítása azonban nem az. Tekintve, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai nyilvánvalóan nem állampolgári kötelességből, hanem megbízásból dolgoznak, a törvénysértő tevékenység megállapítása különösen indokolt.”

[6]           Beadványozó kérte az OEVB-től a választás tisztaságának megóvására hivatkozással a jogszabálysértés tényének megállapítását, az elkövetők eltiltását a további jogsértéstől, valamint bírság kiszabását.

[7]           Az OEVB 92/2018. (IV.10.) számú határozatával a kifogást elutasította. A választási bizottság a Ve. 139-140-141. §-ának együttes értelmezésével és a csatolt videófelvétel megtekintése alapján a következő megállapításokat tette. A felvételen az aszfaltfelirat és annak eltávolítása nem látható, a videó a kifogásolt cselekmény után kezdődik. Arra tényre, hogy az aszfalton valamilyen felirat volt található a felvételt készítő által feltett kérdésekre adott válaszokból lehet következtetni. Felirat meglétét és annak eltávolítását csak vélelmezni lehet, a felirat tartalmát érintően azonban semmilyen bizonyításra alkalmas tény nem került a Bizottság birtokába, a felvételen minden alkalommal csupán a „felirat” szó hangzik el.  

[8]           A felvételen lévő személyek által használt gépjármű oldalán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) felirat szerepel. A felvételen látható személyek neve nem ismert, így nem állapítható meg, hogy a Zrt. alkalmazottai-e. A felvételen elhangzott, hogy az eltávolítás oka, hogy a szavazókörök 50 méteres körzetében „nem lehet választásra utaló dolog”, ez a kijelentés azonban az eltávolított felirat tartalmának bizonyítására nem alkalmas, így az OEVB megítélése szerint az sem támaszható alá, hogy az alkalmas lett volna a választói akarat befolyásolására, vagy ennek megkísérlésére.

[9]           Fentiek alapján Beadványozó azon állítása, miszerint az „aszfaltfeliratot szisztematikusan eltávolították” az OEVB előtt nem nyert bizonyítást. Az OEVB véleménye szerint, amennyiben a közterületnek minősülő aszfalton különböző feliratok kerülnek kihelyezésre, nem minősül Ve.-be ütköző cselekménynek. amennyiben az annak tisztántartásáért felelős szerv azokat – jelöltre és jelölőszervezetre tekintet nélkül – közfeladata ellátása körében eltávolítja. Az OEVB álláspontja szerint a felvétel alapján tárgyi ügyben annak van jelentősége, hogy megállapítható-e kampányeszköz illetéktelen eltávolítása vagy sem. Az OEVB álláspontja szerint azonban a felvétel alapján nem állapítható meg, hogy ismeretlen személyek választási kampányeszközt távolítottak volna el.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[10]        Beadványozó 2018. április 12-én 12 óra 27 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 92/2018. (IV.10.) számú határozata ellen jogszabálysértésre hivatkozással. Fellebbezésében Beadványozó azon álláspontjának adott hangot, mivel a videófelvétel alapján az OEVB nem találta bizonyítottnak a felirat tartalmát, ezért nem minősítette a kifogásolt cselekményt jogszerűen elhelyezett kampányeszköz eltávolításának, amely "egészen egyszerűen szándékos és rosszhiszemű állítás".

[11]        Beadványozó hangsúlyozta, hogy a felvételen elhangzott a jogellenes tevékenységet végzőktől, hogy a „szavazókörök 50 méteres körzetében nem lehet választásra utaló dolog", valamint köztudomású tényként hivatkozik arra, hogy a Zrt. munkatársai által végzett eltávolítás a szavazás napján (2018. április 8-án történt). Beadványozó szerint a felirat tartalma kampánycélt szolgált, annak eltávolítására a Zrt. munkatársai megbízást kaptak, és a videóban elhangzó a „választásra utaló dolog” kifejezésből az is megállapítható, hogy a kapott feladat indokával a tevékenységet végzők tisztában voltak.

[12]        Beadványozó szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának sérelmét is megvalósította a felirat eltávolítása, hiszen a választási eljárás tisztaságának, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének sem felel meg, ha a jogszerűen kihelyezett kampányeszközöket a Ve. szabályainak sajátos értelmezésével a Zrt. munkatársai eltávolítják. A fellebbezésben foglaltak szerint az, hogy a Zrt. munkatársai neve nem ismert, irreleváns jelen esetben, hiszen a Ve. nem szól olyan körülményről, amely alapján kötelező lenne a kifogás alapjául szolgáló tényállásban név szerint megjelölni a kifogásolt tevékenységet végzőt.

[13]        Beadványozó álláspontja szerint az OEVB a Ve. 43. §-ában foglalt követelmények megsértésével hozta meg határozatát, megsértette a rá, mint választási szervre vonatkozó, a választási eljárásban a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a választási eljárás tisztaságára vonatkozó követelményeket és a Ve. 14. § (1) bekezdésben foglaltakat. Előadása szerint joggal lenne elvárható a választási eljárásban, hogy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást legalább az OEVB valósítsa meg. Amennyiben a tényállás tisztázása után a választási szerv arra a következtetésre jut, hogy a bizonyítékok nem elegendőek a kérelmező állításai alátámasztására, az „egészen egyszerűen cinikus és törvénytelen magatartás az OEVB részéről.”

[14]        A Nemzeti Választási Bizottságtól a Ve. 218. §-ára hivatkozással az OEVB határozatának megváltoztatását kérte, a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja sérelmének megállapítását, a Zrt. munkatársai eltiltását a további jogsértéstől, valamint bírság kiszabását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[15]        A fellebbezés nem alapos.

[16]        A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálása során a választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[17]        A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó jogorvoslati kérelmében a szavazás napján, 2018. április 8-án szavazókör 150 méteres körzetén kívül elhelyezett aszfaltfelirat eltávolítását, mint kampánysértő cselekményt sérelmezte.

[18]        A Ve.  a 43. § (1) bekezdésében meghatározza, hogy a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Beadványozó a kifogásában, illetve a fellebbezésében foglaltak alátámasztására egy saját maga által készített, 2 perc 34 másodperc hosszúságú videófelvételt csatolt, amely egyedüli bizonyítékként állt rendelkezésre a választási bizottságok számára tárgyi ügy elbírálásához.

[19]        A videófelvétel tartalmára vonatkozóan a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi megállapításokat teszi. A Bizottság osztja az OEVB álláspontját, a tekintetben, hogy a felvételen az aszfaltfelirat és annak eltávolítása nem látható, a videó a kifogásolt cselekmény után kezdődik. Csupán a felvételt készítő által feltett kérdésekre adott válaszokból lehet következtetni arra tényre, hogy az aszfalton valamilyen felirat volt található. Beadványozó kérdéseire adott válaszok a hangminőség hiányosságai folytán több ízben nem kivehetőek. Felirat meglétét és annak eltávolítását csak vélelmezni lehet, a felirat tartalmát érintően azonban semmilyen bizonyításra alkalmas tény nem került a Bizottság birtokába, a felvételen minden alkalommal csupán a „felirat” szó hangzik el. A felirat elhelyezésének időpontjára vonatkozó utalás nem történt.

[20]        A felvételen elhangzott, hogy a felirat eltávolításának oka az, hogy a szavazókörök 50 méteres körzetében „nem lehet választásra utaló dolog”, ez a kijelentés azonban az eltávolított felirat tartalmának bizonyítására nem alkalmas.

[21]        A Ve. 140. §-ának megfelelően kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére. Tekintettel arra, hogy nem bizonyított a felirat tartalma, így az sem támaszható alá, hogy az kampányeszköz, hogy alkalmas lett volna a választói akarat befolyásolására, vagy ennek megkísérlésére.

[22]        A Nemzeti Választási Bizottság utal arra, hogy a Ve. 225. §-a alapján a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. Beadványozó fellebbezéséhez új bizonyítékot nem csatolt, így a Bizottság kizárólag a videófelvételre hagyatkozva tudja döntését meghozni. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azonban a felvétel alapján nem áll fenn annak a lehetősége, hogy választási kampányeszköz eltávolítása megállapítható legyen egy olyan felvétel alapján, amely magát a feliratot, illetve annak eltávolítását nem mutatja be. Tekintettel arra, hogy a Bizottság a Ve. 43. §-ában foglaltak szerint a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt, és nem áll fenn bizonyíték magára a feliratra, illetve az eltávolítás konkrét körülményeire, a Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint nem állapíthatóak meg kampányeszköz illetéktelen eltávolításának körülményei.

[23]        Beadványozó köztudomású tényként hivatkozik arra, hogy a Zrt. munkatársai által végzett felirat-eltávolítás a szavazás napján történt. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, amennyiben ezen állítás a Ve. 43. § (4) bekezdésére vonatkozik, miszerint nem kell bizonyítani a választási bizottság által hivatalosan ismert és köztudomású tényeket, úgy megítélése szerint a felirat eltávolítása kapcsán Beadványozó állítására nézve őt illeti a bizonyítás terhe.

[24]        A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem állapítható meg jogsértés, ennek megfelelően a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjának sérelme sem, továbbá bírság kiszabása sem lehetséges.

[25]        A Nemzeti Választási Bizottság mindezekre tekintettel a fellebbezés elutasításáról döntött és az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[26]        A határozat a Ve. 43. § (1) és (4) bekezdésén, 140. §-án, 225. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke