750/2014. NVB határozat - Szabó Bettina Beáta a Társadalmi Rend, Szabadság, Jólét Pártja jelölő szervezet meghatalmazott képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 
 
A Nemzeti Választási Bizottság
     750/2014. számú határozata       
 
 
A Nemzeti Választási Bizottság Szabó Bettina Beáta a Társadalmi Rend, Szabadság, Jólét Pártja jelölő szervezet meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 27/2014. (III.3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb
2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. március 3-án kelt 27/2014. (III. 3.) számú határozatával a Társadalmi Rend, Szabadság, Jólét Pártja jelölő szervezetet 5.075.000,-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet az átvett 100 db ajánlóívből a leadásra megadott 2014. március 3-án 16 óráig egyetlen ajánlóívet sem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
II.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 27/2014. (III. 3.) számú határozata ellen, mivel álláspontja szerint bár kétségtelen tény, hogy az ajánlóíveket nem a Ve. által előírt határidőben adták le, de ennek, az volt az oka, hogy a jelölő szervezet e feladattal megbízott munkatársa akadályoztatva volt az ajánlóívek visszaadásában. Előadása szerint a visszaélés gyanúja sem merülhet fel hiszen, ha megkésve is, de visszaadták az ajánlóíveket.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási szervhez. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett vagy nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés elkésett, mert a 2014. március 6.-i jogvesztő határidő után 2014. március 8-án nyújtotta be a fellebbezést és nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölésé.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke