75/2016. NVB határozat - dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

75/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy V. V. megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést azzal, hogy a Soproni Önkormányzat engedélye nélkül helyezte el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt plakátjait a Liszt Ferenc Konferencia Központ (9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.) előtti terasz mellvédjén.

A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 16-án 20 óra 44 perckor kifogást nyújtott be a Ve. 144. § (4) bekezdésének megsértése miatt V. V. szám alatti lakossal szemben.

Kifogásában rögzítette, hogy 2016. szeptember 13-án észlelték, hogy V. V. egy társával a Sopron, Liszt Ferenc utca 1. szám alatt található Liszt Ferenc Konferencia Központ előtti terasz mellvédjére a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (a továbbiakban: MKK) plakátjait ragasztja fel. Az erről készült fotót kifogása mellékleteként megküldte. Beadványozó a kifogásban nyilatkozott arról, hogy az ingatlan, melyen a Liszt Ferenc Konferencia Központ áll, Sopron város tulajdona, a tulajdonosi jogokat az általa képviselt Soproni Önkormányzat gyakorolja. Mivel az ingatlant a kifogásban hivatkozott mellvéd választja el a közterületektől, megítélése szerint az az ingatlan kerítésének tekinthető. A kerítésére plakátot helyezni azonban a Ve. 144. § (4) bekezdése értelmében csak az önkormányzat hozzájárulásával lehetett volna, mely hozzájárulást azonban nem kértek. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogsértést, és tiltsa el V. V.-t a további jogsértéstől.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A választási plakátok elhelyezése és az e tárgyban benyújtott jogorvoslatok elbírálása jogi kérdésével a Kúria több határozatában is állást foglalt a 2014. évi általános választások alkalmával (Kvk.I.37.476/2014/4. számú végzés, Kvk.II.37.477/2014/3.számú végzés, Kvk.III.37.399/2014/3. számú végzés, Kvk.I.37.491/2014/3. számú végzés). Hivatkozva a Kúria Knk.I.37.723/2016/3. számú végzése indokolásában megfogalmazottakra, a Bizottság rögzíti, hogy a népszavazás kezdeményezését és eljárásának rendjét szabályozó Nsztv. speciális szabályainak alkalmazására csak akkor kerül sor, ha eltéréseket tartalmaznak a Ve. általános részéhez képest. Mivel jelen kifogás elbírálása szempontjából a népszavazás választási alapelveire, kampánytevékenységére és kampányeszközeire a Ve.-hez képest az Nsztv. nem tartalmaz releváns eltérő rendelkezéseket, ezért a Bizottság jelen kifogás elbírálása kapcsán figyelemmel van a Ve.-nek a Kúria fentiekben hivatkozott végzéseiben foglalt, és a Bizottság által is következetesen alkalmazott jogértelmezésre.

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 144. §-ának helyes értelmezéséből az következik, hogy népszavazási plakát elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak, mivel a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.

 

A Ve. 144. §-ának (3) bekezdése értelmében plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. Ezek a korlátozások a népszavazási kampányidőszakában a következők: a 144. § (4) bekezdése értelmében épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Az (5) bekezdés szerint egyes középületeken, vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A (6) bekezdés alapján a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Végül a (7) bekezdés szerinti korlátozás szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 

Fent leírtak alapján rögzíthető, hogy a jogszabály egyértelműen meghatározza azon helyeket, amelyekre történő plakát-elhelyezéskor tulajdonosi, bérlői, illetve vagyonkezelői hozzájárulás szükséges. A Ve. 144.§ (4) bekezdése nevesíti az épületeket, közelebbről azok falát és kerítését, melyre csak a tulajdonos, illetőleg vagyonkezelő hozzájárulásával helyezhető el plakát.

Az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú mellékletének 60. pontja a kerítés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:

„kerítés: a telek területét a közterülettől, a telek közhasználat céljára átadott területétől, illetve a szomszédos telkek területétől vagy a telek különböző rendeltetésű vagy használatú részeit térben elválasztó, lehatároló építmény”.

 

A kifogásból megállapítható, hogy a Liszt Ferenc Konferencia Központ mellvédje, mint kerítés választja el a Konferencia Központot a közterülettől, az az épületet lehatároló építmény. Az OTÉK rendelkezése alapján az épület mellvédje gyakorlatilag egy folytonossági hiány nélkül megépített, az épületet a közterülettől elválasztó fal, mely ezáltal kerítésnek minősül.

 

Beadványozó nyilatkozata szerint az MKK plakátjainak az önkormányzati tulajdonban álló ingatlan kerítésén való elhelyezése iránti kérelem nem került előterjesztésre, ebből kifolyólag a tulajdonosi jogokat gyakorló Soproni Önkormányzat nem adott ki népszavazási plakát elhelyezésére vonatkozó engedélyt sem.

 

Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján megállapítja, hogy mivel V. V. az MKK plakátját Sopron város tulajdonban álló ingatlan kerítésén a tulajdonosi jogot gyakorló Soproni Önkormányzat hozzájárulása nélkül került helyezte el, megsértette a Ve. 144. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést.

 

Tekintettel arra, hogy Beadványozó személy szerint megnevezte a jogszabálysértés elkövetőjét, ezért a Bizottság a jogszabálysértés megállapításán túl a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.

  

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 144. §-án, 218. § (2) bekezdés a) és b) pontján, az OTÉK 1. melléklet 60. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 19.

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke