747/2018. NVB határozat - a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
747/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1062 Budapest, Lendvay 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (székhely: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) [képviseli: Szabó Zsolt (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 56/2018. (IV. 8.) számú határozatát – jelen indokolásban foglalt eltéréssel – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. április 5-én 18 óra 49 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be az OEVB részére, amelyben előadta, hogy 2018. április 4-én észlelte, hogy  Sneider Tamás – a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet egyéni képviselőjelöltje – számára történő szavazásra buzdító szórólapot került terjesztésre Heves és Ludas településeken. Beadványozó bizonyítékként két helyi lakos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát csatolta, amelyben az érintettek arról számoltak be, hogy 2018. április 4-én a Magyar Posta Zrt. helyi kézbesítői Heves, Nagyfüged és Ludas településeken a sérelmezett szórólapot terjesztették, és jutatták el háztartásokhoz.
 2. Előadása szerint a szórólap kormányzati kommunikációs elemeket tartalmaz, amely ezért megtévesztő a választópolgárok számára. Beadványozó bizonyítékként mellékelte a sérelmezett szórólapról, valamint a Magyarország Kormánya által korábban használt Kormány Információ megnevezésű plakátokról, szórólapokról készített képfelvételeket. Véleménye szerint a szórólap olyan következtetésekre vezetheti a választópolgárokat, illetve azt a látszatot kelti, mintha Magyarország Kormánya, illetve a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség (a továbbiakban: FIDESZ) a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet (a továbbiakban: Jobbik) és Sneider Tamás egyéni jelöltet támogatná.
 3. Az általa előadottakra tekintettel kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a választási eljárásról szóló 2013. évi törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választások tisztaságának megóvása, e) pontja szerinti, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveinek megsértését, továbbá mint választásra irányadó jogszabálynak, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Crtv.) 5. § (1) bekezdésének és 11. § (1) bekezdésének megsértését, és tiltsa el a jogsértőt további jogszabálysértéstől, valamint indítványozta bírság kiszabását.
 4. Az OEVB a sérelmezett szórólap vonatkozásában megállapította, hogy az kampányeszköznek, annak terjesztése pedig kampánytevékenységnek minősül. Rögzítette továbbá, hogy a szórólapon felelős kiadóként Sneider Tamás került feltüntetésre, azon az alábbi felhívás szerepel: „Április 8-án szavazzon Sneider Tamásra és a Jobbikra!”. Ezen tartalmi elemek alapján az OEVB álláspontja szerint, a szórólap a választói akarat befolyásolására alkalmas akként, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetre és Sneider Tamás egyéni jelöltre történő szavazásra buzdít. Megállapította továbbá, hogy a szórólap egyik oldalának középső harmadában elhelyezett megjelenítés grafikai elemei (színhasználat, betűtípus, elrendezés) nagyfokú hasonlóságot mutat a Magyarország Kormánya által korábban használt „Kormány Információ” elnevezésű plakátokkal, szórólapokkal. Rögzítette továbbá a szórólapon szereplő felhívásokat, így: „Állítsuk meg az Orbán-tervet!”, „Április 8-án szavazzon Sneider Tamásra és a Jobbikra!”, „Stop hazudozás!”, „Stop migráció!”, és „Határőrséget!”. A kampányeszközön Magyarország Kormányának egyes tagjai, valamint a FIDESZ egyes vezető politikusait feltüntető képfelvétel szerepel az alábbi felirattal: „Együtt engedték be migránsok ezreit az országba!”, egy másik képfelvételen Orbán Viktor miniszterelnök az egyiptomi elnökkel együtt látható. A fentiek alapján az OEVB nem osztotta Beadványozó azon álláspontját, miszerint a szórólap azt a látszatot keltené, hogy Magyarország Kormánya Támogatja a Jobbikot, valamint Sneider Tamás egyéni jelöltet.
 5. Az OEVB nem osztotta Beadványozó azon álláspontja sem, miszerint a Crtv. 5. § (1) bekezdésében, valamint a 11. § (1) bekezdésében foglaltak választásra irányadó jogszabályoknak lennének tekintendőnek, így a kifogást a fentiekre tekintettel elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 11-én 14 óra 5 perckor személyesen eljárva nyújtotta be fellebbezését a Nemzeti Választási Bizottság számára, amelyben előadta, hogy továbbra is fenntartja azt, hogy a Jobbik Sneider Tamás jelölt támogatására buzdító szórólapot adott ki, amely bizonyítottan kormányzati kommunikációs elemeket tartalmaz, ez pedig alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. Álláspontja szerint az OEVB nem vizsgálta a hivatkozott alapelvek sérelmét, továbbá nem vette figyelembe a kifogásban hivatkozott bírósági végzéseket döntéshozatala során.
 2. Álláspontja szerint tévesen járt el az OEVB akkor is, amikor nem tekintette választásra irányadó jogszabálynak a Crtv.-t, és nem állapította meg az 5. §-ban foglaltak sérelmét, tekintettel arra, hogy a „felhívott jogszabályhely választásra irányadó rendelkezést tartalmaz, így sérelme megvalósítja a Ve. 208. § sérelmét.”. Véleménye szerint az OEVB azt sem vizsgálta, hogy Sneider Tamás képviselőjelölt –tekintettel a Crtv. 11. § (1) és (2) bekezdésére – rendelkezik-e Magyarország címerének használatával kapcsolatos engedéllyel.
 3. Mindezek alapján kérte az OEVB határozatát megváltoztatni, a kifogásának helyt adni, és a jogsértés megállapítását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást a választásra irányadó jogszabályok és a fellebbezés keretei között vizsgálja.
 3. A Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást, a (2) bekezdés szerint minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az (5) bekezdés szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
 4. A Ve. 140. § (1) bekezdés b) pontja alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérésére, így különösen a jelölő szervezet, vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés. A Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helytálló következtetésre jutott, amikor a kifogás tárgyát képező szórólapot kampányeszköznek, annak terjesztését ennélfogva kampánytevékenységnek minősítette. Az OEVB továbbá megfelelően rögzítette, hogy a szórólapon olyan grafikai elemek is megjelennek, amelyek nagyfokú hasonlóságot mutatnak Magyarország Kormánya által terjesztett, egyes plakátokon és szórólapokon alkalmazottakkal. A Bizottság álláspontja szerint helytálló az OEVB azon megállapítása is, miszerint a sérelmezett szórólap a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetre, és Sneider Tamás egyéni jelöltre történő szavazásra buzdít. Ezt a megállapítást Beadványozó fellebbezésében kiemeli, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint „éppen amiatt marasztalható Sneider Tamás és a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mert a szórólap a támogatásukra szólít fel.”.
 6. A Bizottság véleménye szerint nem helytálló Beadványozó azon álláspontja, miszerint a szórólap megtévesztő jelleggel bír, tekintettel arra, hogy ő sem vitatja azt, hogy a szórólap kinek a támogatására ösztönöz, kizárólag a „kormányzati kommunikációs elem” grafikus megjelenése vonatkozásában kifogásolja annak hasonlóságát. A Bizottság álláspontja szerint a jogorvoslati kérelmében hivatkozott, választópolgárok megtévesztésével kapcsolatos eseti bírósági döntések jelen ügy kapcsán nem tekinthetőek irányadónak, tekintettel arra, hogy a sérelmezett szórólap tartalmából egyértelműen kitűnik, hogy az Sneider Tamás és a Jobbik támogatására ösztönöz, ezért a választópolgárokat döntésük meghozatala tekintetében nem tévesztheti meg.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság végezetül rögzíti, hogy az OEVB értékelésétől eltérően a jogtalan címerhasználat alkalmas lehet a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megsértésére, ugyanakkor a sérelmezett szórólapon a Kormány tájékoztató plakátjának képe került átvételre, amelynek tartalma volt a címer is. A Bizottság álláspontja szerint a címer ebben az esetben nem a képviselőjelölt érdekében került megjelenítésre, hanem a felhasznált plakát képének volt immanens része, ezért annak megjelenítése nem sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját.
 8. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve 43. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, a 140. § (1) bekezdés b) pontján, a 141. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, és (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 14.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke