747/2014. NVB határozat - dr. B. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
                747/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. B. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 45/2014. (III. 07.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. március 5-én kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 07. számú OEVB-hez a www.sajolad.hu internetes portálon elhelyezett Tállai András országgyűlési képviselő logója miatt. Kifogást tevő szerint a jogsértést az valósítja meg, hogy az önkormányzat honlapján található kifogásolt tartalomra kattintva Tállai András kampányrendezvényei láthatók. Kifogást tevő álláspontja szerint mindez sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és c) pontját, a 144. § (5) bekezdését és a 145. § (2) bekezdésében foglaltakat. A kifogást tevő kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg ezzel a sajóládi önkormányzat jegyzője jogsértést követett el és tiltsa el a további jogsértéstől.
Az OEVB a 45/2014. (III.07.) számú határozatában a kifogást megalapozatlannak találta és elutasította. Az OEVB indokolásában kifejtette, hogy a Ve. 144. (5) bekezdésében és a 145. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat nem lehet olyan módon kiterjesztően értelmezni, ahogyan azt a kifogást tevő előterjesztette. Az OEVB megállapította, hogy – figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10 pontjának az épületről szóló fogalom meghatározatására – az önkormányzat honlapjára a Ve. 144. § (5) bekezdésében lévő „állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épület” tilalmát nem lehet kiterjeszteni.
Az OEVB megállapította továbbá azt is, hogy a honlapon elhelyezett és sérelmezett logó nem minősülhet állami vagy hatósági épületben folytatott kampánytevékenységnek, valamint a logó nem tartalmaz a választási kampányhoz sem követve sem közvetlenül kapcsolódó információt. Mindezt az érvelést az OEVB a Ve. 141. §-ában található kampánytevékenység meghatározásából vezette le. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a logó kihelyezésének időpontjára vonatkozó bizonyítékot a kifogást tevő nem csatolt, ugyanis amennyiben a jelölést megelőzően került ki a honlapra az sem a jelöltek esélyegyenlőségét, sem a választás tisztaságának alapelvét nem sérti.
Beadványozó 2014. március 10-én fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben kérte az OEVB határozat megváltoztatását, a sajóládi választási iroda vezetőjével szemben a jogsértés megállapítását és a további jogsértéstől való eltiltását. Álláspontja szerint az OEVB tévesen állapította meg a tényállást, mert a választási iroda vezetője által üzemeltetett holnapon nem lehet kampánytevékenységet folytatni és kampányeszköznek minősülő politikai plakátot elhelyezni.
II.
A Ve. 144. § (1) bekezdése szerint e § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
A Ve. 144. § (5) bekezdése szerint egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
A Ve. 145. § (2) bekezdés második mondata szerint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.
A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, a politikai reklám és politikai hirdetés, a választási gyűlés.
A Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
A Nemzeti Választási Bizottság tagjai megtekintették a sajóládi önkormányzati honlapot és a kifogásolt linkről elérhető internetes tartalmat. A Bizottság megállapította, hogy az önkormányzati honlapon elhelyezett logóra kattintva Tállai András, a választókerület jelenlegi országgyűlési képviselőjének hivatalos honlapja jelenik meg, ahol országgyűlési képviselői minőségében és nem képviselőjelöltként szerepel. A Bizottság álláspontja szerint a holnapon található tartalmak közérdeklődésre számot tartó információk, így azok nem minősülnek a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységnek, azok a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlése nem alkalmasak, hanem a választópolgárok tájékoztatását szolgálják.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az önkormányzati honlapon elhelyezett logó kizárólag „Tállai András országgyűlési képviselő” szöveget tartalmazza, azon jelölő szervezet szimbóluma vagy megnevezése nem szerepel. Az onnan elérhető tartalom nem tartalmaz a választói akarat befolyásolására alkalmas, a jelölt vagy jelölő szervezet támogatására vonatkozó felhívást. Továbbá a fellebbező nem csatolt olyan bizonyítékot, amely alapján igazolható lenne, hogy a sérelmezett logó a kampányidőszak idején került volna kihelyezésre.
A kifogásban és a fellebbezésben panaszolt link a községi honlapon történő közzététele nem valósít meg kampánytevékenységet. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 145. § (2) bekezdésben meghatározott tilalom az állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben folytatott választási kampánytevékenységre vonatkozik. Az önkormányzat által üzemeltetett honlapon található kifogásolt tartalmat nem lehet az önkormányzati épületben folytatott kampánytevékenységnek minősíteni. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a közzétett link a választópolgárok megtévesztésére nem alkalmas, mert Tállai András a választókerület jelenleg hivatalban lévő egyetlen országgyűlési képviselője, így az esélyegyenlőség sérelme ezen összefüggésben nem értelmezhető.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy egyrészt a sérelmezett logó nem minősül kampányeszköznek és kampánytevékenységnek illetve a honlapra nem lehet kiterjesztő értelmezéssel az épületre vonatkozó szabályokat alkalmazni, így a fentiek alapján - hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
III.
A határozat a Ve. 140. §-án, a 141. §-án, a 144. § (1), (2) és (5) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, , a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 13.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke