736/2014. NVB határozat - Lovász Eszter Viktória, Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
736/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Lovász Eszter Viktória, Magyar Republikánus Politikai Párt jelölő szervezet képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 23/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB Magyar Republikánus Politikai Párt jelöltjeként az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán indulni szándékozó Lovász Eszter Viktória egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét a 23/2014. (III. 6.) számú határozatában visszautasította. Az OEVB – figyelemmel az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakra – megállapította, hogy az átvett ajánlóíveken mindösszesen 391 érvényes ajánlás szerepel, mely nem éri el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, ezért a nyilvántartásba vételt elutasította.
Beadványozó 2014. március 8-án 20 óra 43 perckor törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében a nyilvántartásba vételét kérte a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 223. § (3) b), valamint a 223. § (3) a) pontja, valamint a Ve. 2. § (1) a), c), e), f) pontokban meghatározott alapelvek sérelme, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdésben leírt sérelmek okán. Fellebbezésében előadta, hogy tájékozódni szeretett volna az érvénytelenített ajánlásokról. Az OEVB ezt biztosította, azonban az érvénytelenségi okokról a saját kézzel írt jegyzeteit elvették, azt többszöri kérésére sem adták vissza. Véleménye szerint ezt sérti a 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelveket, továbbá a (2) bekezdésben megfogalmazott nyilvánosság elvét. Az általa megnézett íveken számos esetben csak elírás miatt került érvénytelenítésre az ajánlás. Véleménye szerint az elsődleges szempont a választói akarat érvényre juttatása lenne az elsődleges szempont, ezért elírás miatt nem lehet elutasítani az ajánlást. Az elutasítás másik indoka, hogy nem megfelelő volt a személyi azonosító. Előadta, hogy többször ellenőrizte az ajánlók esetében személyi azonosítókat, és azok bizonyosan helyesen kerültek feltüntetésre, a határozathozatalt követően ismételten ellenőrizte az általa ismert ajánlók személyi számait, azok is helyesen voltak feltüntetve. Fentiek alapján kérte a határozat megváltoztatását.
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Ve. számos szakaszát és említ egyéb jogszabályokat is, mindez nem a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a fellebbező tételesen és egyesével azt sem sorolta fel, hogy mely ajánlások, illetve ajánlóívek esetében találta sérelmesnek az érvénytelenséget. A fellebbező beadványában továbbá a jogszabálysértésre vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem terjesztett elő.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) és b) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 12.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke