735/2014. NVB határozat - Balogh József, az MCF Roma Összefogás Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
735/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság, Balogh József, az MCF Roma Összefogás Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Zala megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 14/2014. (III.03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Zala megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága 14/2014. (III.06) sz. határozatával az elvégzett sorsolás eredményeként megállapította az országgyűlési képviselőjelöltek sorrendjét a szavazólapon.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 14/2014. (III.03.) számú határozata ellen az OEVB-hez, amelyben azt kérte, hogy a jelölt jelenlétében tegyék lehetővé, hogy az aláírásokat újra lehessen számolni, illetve megtekinteni azt, hogy mely aláírások és miért voltak érvénytelenné nyilvánítva.
Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. §(1) bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők.
A Ve. 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
Ugyanezen § (4) bekezdése kimondja, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével -
a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, a kérelem 2014. március 08-án érkezett az OEVB-hez, a fellebbezésre nyitva álló határidőt követően, ami a 14/2014. (III.3.) számú OEVB határozat alapján 2014. március 06-án 16:00 órakor lejárt, tehát a fellebbezés elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozata Ve. 10. § (1), (3) és (4) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 12.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke