723/2018. NVB határozat - a T. K. Á. által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

723/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a T. K. Á. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 19 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

  1. Beadványozó 2018. április 8-án 12 óra 08 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz Magyarország Kormányának kampánytevékenységével szemben. Kifogásában a Kúria Kvk.III.37.421/2018/8. számú határozatára hivatkozással előadta, hogy a Kormány tovább folytatja a „STOP” feliratú, menedékkérőket tömött sorokban ábrázoló képpel operáló kampányát, annak ellenére, hogy a Kúria jogerős döntése kimondta, hogy az jogsértő, és eltiltásról rendelkezett. A kifogásban előadottak szerint a plakát „internetes banner” változatát észlelte az általa megjelölt 21 internetes oldalon, mely alátámasztására képernyőmentéseket mellékelt.
  2. Beadványozó álláspontja szerint a kampány interneten történő megjelenését rövid idő alatt le lehetett volna állítani, így erre tekintettel a jogsértés tudatos folytatásáról van szó.
  3. Beadványozó 2018. április 8-án 12 óra 52 perckor kifogásához további képernyőmentéseket csatolt.

II.

 [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
  2. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogás benyújtásának követelményei kapcsán a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű és taxatív felsorolást tartalmaz annak kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban. A jogszabályi rendelkezés szerint alapján a kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

  1. A Ve. 215. § c) pontja az érdemi elbírálás feltételéül szabja ezen elemek feltüntetését az első fokú jogorvoslati eljárást megindító kifogás esetében. A kifogás ezen elemeinek vizsgálata a törvény erejénél fogva köti az eljáró választási szervet, annak nincs módja a szóban forgó elemek vizsgálatától eltekintetni. Ennek megfelelően, a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében felsorolt elemek valamelyikét. Tekintettel arra, hogy Beadványozó 2018. április 8-án benyújtott kifogása nem tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját és a jogszabálysértés megjelölését, ezért az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
  2. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – a Ve. 215. § c) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdésén és a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 10.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke