72/2016. NVB határozat - Z. T. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

72/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Z. T. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. szeptember 16-án 10 óra 49 perckor kifogást nyújtott be – az Nsztv. 1. § (1) bekezdése és Ve. 208. §-a alapján – a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja és a 144. § (3) bekezdésének megsértése miatt.

Kifogásában rögzítette, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái a folyamatban levő népszavazási kampány során plakátokat helyeztek el Budapesten a Kálvária tér Baross - illetve Illés utcai sarkán lévő villanyoszlopon. Az aktivisták 14-én észlelték, hogy a kihelyezett plakátokat ismeretlenek részben letépték, jelezte, hogy ugyanez történt a Demokratikus Koalíció plakátjával a szomszédos villanyoszlopon. Kifogása szerint az állítását alátámasztó fényképfelvételeket jogorvoslati kérelméhez csatolta. Kifogástevő hivatkozott a Ve. 144. § (3) bekezdésére, mely szerint plakát kampányidőszakban (4)-(7) bekezdésében meghatározott törvényi korlátok között – bárhol elhelyezhető. Álláspontja szerint a népszavazási kampány esetén ezt a rendelkezést az Nsztv. 1. § (1) bekezdéséből következően a kampányban is alkalmazni kell, mely az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében rögzített véleménynyilvánításhoz való jog érvényesülését szolgálja. Hivatkozott továbbá arra, hogy a népszavazási kampány során kihelyezett plakát letépésével a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményéből is következően a plakátok kihelyezőinek választási eljárásban biztosított jogait is sértik.

Beadványozó kifogásában hivatkozott továbbá arra, hogy jelen ügy elbírálása a Ve. 297. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a jogsértést állapítsa meg, a jogsértőt pedig tiltsa el a további jogsértéstől.

A Nemzeti Választási Iroda a tényállás tisztázása érdekében megkereste a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t (a továbbiakban: NISZ), hogy Beadványozó által kifogásában hivatkozott képek miért nem jeleníthetők meg. A NISZ 2016. szeptember 19-ei válaszában rögzítette, hogy „a továbbított levélben (kifogásban) lévő kép nem letölthető, azt nem tudjuk mi sem letölteni/visszaállítani”. (..) „A levélben a képek helyén a következő linkek voltak, amik szintén nem jelenítenek meg képeket:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=59f6bcca8e&view=fimg&th=1572b28f6a48978e&
attid=0.6&disp=emb&realattid=ii_1572b1bcbdfb44aa&attbid=
ANGjdJ93vNJG7oRGvW5_wNFLe0pNY3yIsMCbbYFaC6mz-h7eMXih8-elGjCajGbXoVprE0MF6A31YfP0m_Ybl0GUjGPUlJ2gq8ukaUSqHz1XL1MdgGtLKAT0Y7c__qU&sz=s0-l75&ats=1474014024276&rm=1572b28f6a48978e&zw

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=59f6bcca8e&view=fimg&th=1572b28f6a48978e&attid=0.3&disp=
emb&realattid=ii_1572b1bc51235395&attbid=ANGjdJ_U_ObHzqFQ4h7EyuTCAggjReC1r7zy-d2C9TI1BmMPG-zfryUpmiMia4DYLgy1x8Mzdw9mfbJe1-f4ugEmq9N98iTZ1Kykq0GoDD6EcuBWs9rp7ayM-XSMiTU&sz=s0-l75&ats=1474014024277&rm=1572b28f6a48978e&zw”.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

 

A Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó a 2016. szeptember 16-án előterjesztett kifogásához, az abban foglalt nyilatkozata ellenére nem csatolt bizonyítékot.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy ahogyan azt a Ve. hivatkozott rendelkezései is rögzítik, a kifogás benyújtása során nem elegendő csupán a vélelmezett jogsértésre való hivatkozás, a kérelmezőnek a törvénysértésre vonatkozóan bizonyítékot is kell szolgáltatnia, vagyis a kifogást tevő személyt jogorvoslati kérelme benyújtásakor bizonyítási kötelezettség terheli az általa előadott tények és körülmények alátámasztása tekintetében.

 

A Nemzeti Választási Bizottság következetesen alkalmazott joggyakorlata szerint nincs jogi lehetőség a kifogásban állított jogszabálysértés érdemi vizsgálatára akkor, ha a beadványozó mulasztása okán nem állnak rendelkezésre olyan konkrét bizonyítékok (nyilatkozatok, fényképfelvétel, tanúvallomás, tárgyi bizonyítékok) amelyek a jogszabályi rendelkezéssel egybevethetők lennének, és mely alapján a választási bizottság érdemi vizsgálatot folytathatna le arra vonatkozóan, hogy valóban megvalósult-e a kifogástevő által állított jogsértés.

 

Tekintettel arra, hogy Beadványozó nem csatolta kifogásához az abban foglalt  jogsértés bizonyítékát, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

 

 

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 212. §-án, a 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 19.

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke