718/2014. NVB határozat - Kulich János, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet meghatalmazott képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
718/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kulich János, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet meghatalmazott képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 25/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB a 25/2014. (III. 06.) számú határozatával Szűcs Melinda Erzsébet, a Magyar Demokratikus Unió egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a képviselőjelölt nem rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában meghatározott, a nyilvántartásba vételhez szükséges ötszáz érvényes ajánlással, mivel a leadott érvényes ajánlások száma 241 db volt.
Beadványozó a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy az OEVB határozata törvénysértő, mivel több érvényes aláírást nem vett figyelembe és olyan ajánlásokat nem fogadott el, amelyeken beazonosítható az ajánló állampolgár személye. Álláspontja szerint ezzel az OEVB a Vjt. 6. §-ában és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdését sértette meg.
 
II.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme jogszabálysértésre való hivatkozást, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, mely így nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában megjelöli a Vjt. és a Ve. jelzett rendelkezését, nem a konkrét jogszabálysértésre történő hivatkozást jelenti. Az általa megjelölt rendelkezések csupán az ajánlások szükséges számát (Vjt. 6. §) és azt rögzítik, hogy a törvényes feltételeknek nem megfelelő bejelentés esetén a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételét vissza kell utasítani (Ve. 133. § (2) bekezdés). A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá azt is, hogy a fellebbező tételesen és egyesével azt sem sorolta fel, hogy mely ajánlások, illetve ajánlóívek esetében találta sérelmesnek az érvénytelenséget.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak és a fent leírtak alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
 
III.
A határozat a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 12.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke