714/2018. NVB határozat - a dr. Sz. P. F. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

714/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Sz. P. F. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Fejér Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 32/2018. (IV. 08.) számú határozatát részben megváltoztatja, és megállapítja, hogy Dr. Cser-Palkovics András megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek alapelvét azzal, hogy a Székesfehérvár polgármestereként a helyi választópolgároknak olyan tartalmú leveleket küldött, amelyben egy országgyűlési képviselőjelölt támogatására buzdított.

A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Cser-Palkovics András polgármestert 345.000 Ft, azaz háromszáznegyvenötezer forint bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni jelen határozat számát és az alábbi bírságazonosító számot: V182090779. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. április 6-án 13 óra 12 perckor személyesen eljárva nyújtotta be kifogását, amelyben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontja szerinti alapelvek megsértését kifogásolta.
 2. Beadványozó jogorvoslati kérelme több kifogást is tartalmazott. A beadvány 1. pontjában előadja, hogy 2018. április 3-án Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestereként aláírt levelet küldött el a Fejér megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez tartozó lakcímre. Ebben „hitet tesz” Törő Gábor, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek képviselőjelöltje mellett. Beadványozó idézett a levélből: „Továbbra is támogatom, hogy a Fidesz jelöltje, Törő Gábor folytassa a munkát az Országgyűlésben, aki megfelelően tud képviselni minket. Arra biztatom Önt is, hogy ezt a számvetést végezze el, és menjünk el együtt szavazni április nyolcadikán! Támogassuk Törő Gábort!”. Beadványozó álláspontja szerint a levél kampányeszköznek minősül, amelynek eleget kell tennie a Ve. előírásainak is, ennek következtében pedig sérti a Ve. általa megjelölt alapelveit.
 3. Beadványozó utalt a Kúria Kvk.III.37.326/2018/4. számú határozatára, amely több jelentős, kifogása kapcsán releváns megállapítást tesz, vagyis egy önkormányzatnak a választások idején semlegesnek kell maradnia, nem köteleződhet el egyetlen jelölt mellett sem. Álláspontja szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának első embere nem pártjában betöltött esetleges tisztsége vagy párttagsága címén írt a választópolgároknak a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjét támogató levelet, hanem polgármesteri címét felhasználva fejezi ki támogatását Törő Gábor felé, mindezzel a Kúria határozatában foglaltakat is semmibe vette a jelöltek közötti esélyegyenlőséget is megbontva. Kifejtette Beadványozó továbbá, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját sérti, hogy polgármesterként Székesfehérvár anyagi forrásait, tehát közpénzt felhasználva folytatott kampányt Dr. Cser-Palkovics András.
 4. A beadvány 2. pontjában Beadványozó kifejtette, hogy 2018. április 5-én került terjesztésre a 2. számú választókerület településein Törő Gábor országgyűlési képviselőjelölt kampányújságja „Hajrá Magyarország” címmel. Kiadó: FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, felelős kiadó és felelős szerkesztő: Kubatov Gábor pártigazgató. Beadványozó álláspontja szerint az újságban foglaltak sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket. Indokolásként a kifogás 1. pontjában megfogalmazottakat megismétli. A beadványhoz egy magánszemély tanúnyilatkozatát csatolta, amelyben nyilatkozik, hogy Dr. Cser-Palkovics András által Törő Gábor támogatása tárgyában írt levelét 2018. április 03. napján dél körül kapta meg és vette ki a postaládájából. Beadványozó csatolta továbbá a „Hajrá Magyarország!” kiadványt.
 5. Az általa előadottak alapján kérte, hogy az OEVB az 1. pont tekintetében Dr. Cser-Palkovics András, a 2. pont tekintetében Kubatov Gábor jogszabálysértésének tényét állapítsa meg, tiltsa el a további jogszabálysértéstől és bírságot szabjon ki.
 6. Az OEVB Beadványozó által megjelölt „Hajrá Magyarország!” elnevezésű kiadvány kapcsán megállapította, hogy nem került előterjesztésre olyan bizonyíték, amelynek vonatkozásában ténylegesen megállapítható lenne, hogy a kiadvány mikor került terjesztésre, ennek következtében a kifogást e vonatkozásában érdemi vizsgálatra nem tartotta alkalmasnak.
 7. Az OEVB a kifogás polgármestert érintő részével kapcsolatban rögzítette, „hogy a beadványhoz csatolt levélben Dr. Cser-Palkovics András egyetlen egyszer sem utal arra, hogy Törő Gábor országgyűlési képviselővé választását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, vagy annak képviselő-testülete nevében támogatná, ilyen felhatalmazásra hivatkozást a levél nem tartalmaz. A levélben Dr. Cser-Palkovics András kifejezetten személyes tapasztalataira hivatkozik, ismerteti, hogy személyesen Törő Gábort támogatja. A levél nem tartalmaz kifejezett felhívást Törő Gábor képviselőjelölt melletti szavazásra. A Bizottság álláspontja szerint a „…menjünk el együtt szavazni április nyolcadikán” felhívással pedig nem sérültek a Ve. 2. § -ában megfogalmazott alapelvek.”.
 8. Az OEVB egyrészt a Kubatov Gábor jogszabálysértésének tekintetében, valamint Dr. Cser-Palkovics András a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának megsértése tekintetében Beadványozó kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította, másrészt ugyanakkor Ve. 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjainak megsértése vonatkozásában Dr. Cser-Palkovics András ellen benyújtott kifogást érdemben vizsgálta, és a jogorvoslati kérelmet elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 8-án 15 óra 57 perckor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését, amelyben előadta, hogy az OEVB határozata arra tekintettel törvénysértő, hogy az nem a Ve. 43. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően értékelte a bizonyítékokat, így magatartásával a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt követelményeket is semmibe veszi.
 2. Előadása szerint az OEVB határozata – Dr. Cser-Palkovics András polgármesterre vonatkozó indítványa tekintetében – jogszabálysértő, tekintettel arra, hogy „az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás indokai nem helytállóak, továbbá a döntés maga jog- és iratellenes.”. Beadványozó véleménye szerint a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú végzése alapján még egy önkormányzati sajtótermék sem folytathat választói akarat befolyásolására alkalmas egyoldalú tevékenységet, amelynek következtében a polgármester személyes levele alkalmas a választópolgárok befolyásolására.
 3. A fentiekre tekintettel kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB döntését megváltoztatva a kifogásának adjon helyt, és állapítsa meg a Ve. 2. § (1) a), c) és e) pontjainak megsértését, tiltsa el Dr. Cser-Palkovics András polgármestert a további jogsértéstől, végezetül indítványozta bírság kiszabását is.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés részben alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 3. A Ve. 43. § (1)-(2) bekezdései szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: a nyilatkozat, az irat, a tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az (5) bekezdés alapján továbbá a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
 4. A Ve. 140. § (1) bekezdés b) pontja alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérésére, így különösen a jelölő szervezet, vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés. A Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
 5. A Ve. 2. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A rendeltetésszerű joggyakorlás a joggal való visszaélés törvényi tilalmát rögzítő polgári jogi szabályozásból kiindulva az egész jogrendszert átható követelmény. Azt jelenti, hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető (Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2., Kvk.I.37.394/2014/2.).
 6. A Kúria a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozatban úgy foglalt állást, hogy „[a] kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz.” Álláspontja szerint „[m]egbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest. A választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény avagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.”.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó fellebbezésében nem vitatja az OEVB határozatának azon rendelkezését, amely Kubatov Gábor jogszabálysértésére irányuló indítványát érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Ennek következtében a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát e tekintetben nem vizsgálta, eljárása során kizárólag Dr. Cser-Palkovics András polgármester által megvalósított sérelmezett tevékenységet vizsgálta.
 8. Az OEVB Beadványozó kifogását a Ve. 2. § e) pontja szerinti, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás tekintetében azért utasította el érdemi vizsgálat nélkül, mert álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem nem tartalmazott arra vonatkozó bizonyítékot, hogy Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestereként, az önkormányzat anyagi forrásait igénybe véve, közpénzt felhasználva folytatott kampányt. Az OEVB a Ve. 2. § a) és c) pontjainak megsértése vonatkozásában Beadványozó kifogását azonban érdemi vizsgálatra alkalmasnak találta. Az eljáró választási bizottság álláspontja szerint a polgármester Beadványozó által csatolt levélben „egyszer sem utal arra, hogy Törő Gábor országgyűlési képviselővé választását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, vagy annak képviselő-testülete nevében támogatná”, a levélben kifejezetten személyes tapasztalataira hivatkozik, ismerteti, hogy személyesen Törő Gábort támogatja, továbbá nem tartalmaz kifejezett felhívást a képviselőjelölt melletti szavazásra.
 9. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás megfelelő bizonyíték hiányában csak az egész kifogásra értelmezhető, így az OEVB tévedett, amikor egy alapelvi jogsértés vonatkozásában érdemi vizsgálat nélkül utasította el a kifogást.
 10. Beadványozó által sérelmezett küldemény vizsgálata során a Bizottság rögzíti, hogy a levél fejlécében Törő Gábor, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje mellett szerepel a polgármester, aki a választópolgároknak írt üzenetében vázolja, hogy tapasztalatai szerint mit nyerhet, illetve mit veszíthet a város a közelgő országgyűlési választások tekintetében. A helyi közhatalom megtestesítőjeként ismerteti a kormányzattól kapott támogatások mértékét, az abból megvalósított fejlesztéseket és aggodalmát fejezte ki számos jövőbeni beruházás kapcsán. Végezetül a számvetését elvégezve, támogatásáról biztosította a képviselőjelöltet.
 11. A Bizottság a Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere által küldött levél tartalmára tekintettel – a hivatkozott Kúriai határozatban foglaltakra figyelemmel – megállapítja, hogy a sérelmezett üzenet alkalmas arra, hogy megbontsa a választási versengésbeli esélyegyenlőséget azzal, hogy a kampányidőszak végén, észszerű indok nélkül privilegizál egy képviselőjelöltet.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság tárgyi ügyben a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazva indokoltnak tartotta bírság kiszabását is a jogsértőkkel szemben a választási kampány szabályainak megsértése miatt. A Ve. 219. § (2) bekezdés értelmében a bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse. A bírság összegének meghatározatása során a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 219. § (1) bekezdés szerint mérlegelte az eset összes körülményét, így különösen az érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és területi kiterjedtségét, a jogsértés ismétlődő jellegét. A bírság összegének megállapításakor értékelni kell azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
 13. A Bizottság a bírság összegének meghatározatása során – a Ve. 219. § (1) bekezdés értelmében – figyelembe vette azt, hogy Dr. Cser-Palkovics András jogszabálysértésére a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választásának kampányidőszakának utolsó napjaiban került sor, továbbá értékelte, hogy a választópolgárok megkeresése postai szolgáltató útján, névre szólóan került megküldésre oly módon, hogy a feladó megnevezése alatt annak, a helyi közhatalomban betöltött minősége is feltüntetésre került.
 14. A Nemzeti Választási Bizottság – tekintettel a határozathozatal időpontjára – Dr. Cser-Palkovics András vonatkozásában mellőzi a további jogszabálysértéstől való eltiltást jogkövetkezményét.
 15. A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 43. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, a 140. § (1) bekezdés b) pontján, a 141. §-án, a 218. § (2) bekezdés d) pontján, a 219. § (2) bekezdésén, a 231. § (4) bekezdésén és (5) bekezdés b) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 10.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke