71/2014. NVB határozat - a Szövetségben, Együtt Magyarországért elnevezésű párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
71/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Szövetségben, Együtt Magyarországért (1077 Budapest, Wesselényi u. 12. 6. em. 2.) elnevezésű párt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Szövetségben, Együtt Magyarországért elnevezésű pártot a Fővárosi Törvényszék által kiállított 2014. február 5-én kelt, Pk.60702/2013. számú kivonatban szereplő névvel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Szövetségben, Együtt Magyarországért elnevezésű szervezet 2014. február 5-én, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 17. melléklete (a továbbiakban: P1-es jelű formanyomtatvány) szerinti nyomtatványnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtásával kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán. A szervezet a P1-es jelű formanyomtatványon a jelölő szervezet hivatalos neveként a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt elnevezést tüntette fel. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Nemzeti Választási Iroda 2014. február 5-én levélben kereste meg a civil szervezetet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket (a továbbiakban: Törvényszék) a szervezet létezésének és adatai hitelességének ellenőrzése céljából. A Törvényszék 2014. február 5-én kelt, a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól kiállított Pk.60702/2013 számú kivonat szerint a szervezet neve: Szövetségben, Együtt Magyarországért.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a P1-es jelű formanyomtatványon a szervezet hivatalos neveként közölt megnevezés a szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő neve. A leírtak a Nemzeti Választási Bizottság a szervezetet a Törvényszék 2014. február 5-én kelt, Pk.60702/2013 számú kivonatában szereplő Szövetségben, Együtt Magyarországért névvel veszi nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Szövetségben, Együtt Magyarországért elnevezésű párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme egyebekben megfelel a törvényben támasztott követelményeknek, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
 
II.
 
A határozat Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, a P1-es jelű formanyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 6.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke