71/2003. (IV. 13.) OVB határozat - M. L. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
71/2003. (IV. 13.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva M. L. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó álláspontja szerint a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazás az Alkotmánybíróság 2003. április 8-án meghozott döntése értelmében eltér a magyar jogszabályok által előírtaktól. A választási kampány egyoldalúan a csatlakozás támogatására hívott fel, kizárólag annak várható pozitív eredményeit megjelenítve. A kampány közpénzeit az ilyen szellemben megnyilvánuló szervezetek kezelték, a csatlakozást ellenző civil szervezetek és tömörülések a pénzügyi lehetőségekből és a média-megnyilvánulásokból ki voltak rekesztve.

Kifogásolta azt is, hogy a szavazólapon szereplő kérdés nem egyezett azzal, amit az Alkotmány 79. §-a előírt, hiszen aszerint a csatlakozási szerződés szerinti népszavazást kellett volna kiírni. A népszavazáson pedig csak a csatlakozást támogató pártok delegálhattak a szavazatszámláló bizottságokba és a szavazókörökbe tagokat.

Mindezekre tekintettel kéri a népszavazásra feltett kérdés utólagos érvénytelenítését.

II.

Az Országos Választási Bizottság a népszavazásra feltett kérdéssel kapcsolatosan megállapítja, hogy a 2003. április 12-i népszavazás esetében a népszavazás kezdeményezője az alkotmányozó hatalom. Az Alkotmánybíróság - a Magyar Közlönyben is közzétett 188/B/2003 (április 8.) sz. végzése (a továbbiakban: Végzés) kifejezetten rámutat a következőkre:
"Az Alkotmány megváltoztatása az alkotmányozó hatalom felelősségi körébe tartozik. Az alkotmánymódosításnak az Amtv.-ben alkalmazott sajátos módja azt jelenti, hogy jelen esetben az alkotmányozó hatalom a népszavazás kezdeményezője. Ennek következtében az Alkotmány 79. §-ában foglalt népszavazási kérdést az OVB nem hitelesíthette és a választópolgárok sem élhettek a Ve.-ben biztosított jogorvoslati lehetőséggel."

Az Országos Választási Bizottság rámutat arra, hogy a Végzés nem tartalmaz olyan megállapítást, amely szerint a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazás eltérne a magyar jogszabályok által előírtaktól. A népszavazás Alkotmány általi kiírása maga is a hatályos magyar jogszabályi rendben született meg.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a szavazólapnak csak az Alkotmány 79. §-ában megfogalmazott szó szerinti kérdést, nem pedig a teljes 79. § szövegét kell tartalmaznia.

Az Országos Választási Bizottság utal arra is, hogy a választási jogszabályok nem tartalmaznak arra nézve rendelkezést, hogy a szavazópolgárok részére a népszavazásra feltett kérdés tárgyáról (tartalmáról) milyen tartalmú és mélységű tájékoztatást, milyen időintervallumban kell nyújtani.

A "népszavazás ellenőrzése" során a pártok részéről történő delegálás szabályait a hatályos törvényi rendelkezések, valamint az Országos Választási Bizottság 2/2003. (II. 21.) OVB állásfoglalása egyértelműen meghatározzák.

Az Országos Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy az Alkotmány rendelkezéseinek felülvizsgálatára nincs hatásköre.

A fentiek alapján a népszavazásra feltett kérdés utólagos érvénytelenítésére irányuló kérelem nem megalapozott.

III.

A határozat az Alkotmány 79. §-án, a Ve. 125. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.Budapest, 2003. április 13.


                                                                           
Dr. Ficzere Lajos sk.
                                                                         Országos Választási Bizottság
                                                                            elnöke