704/2018. NVB határozat - Gy. Németh Erzsébet képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
704/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Gy. Németh Erzsébet képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 15 igen és 7 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 63/02.OEVB/2018/IV.03./ számú határozatát részben megváltoztatja.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást az „Újbuda” című lap tekintetében érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2018. március 30-án panasz megjelöléssel kifogást nyújtott be Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához. Beadványában előadta, hogy a 2018. március 28-án megjelent Újbuda, a XI. kerület közéleti lapja „ismételten, folytatólagosan megsérti a választási törvényben alkotott, az egyenlő esélyekre vonatkozó jogszabályokat”.

[2]          Ennek indokaként azt írja le, hogy a lapszámban az 1. oldalon két helyen, a 3. oldalon két helyen, a 10-11. oldalon egy két oldalas cikkben ismételten két helyen szerepeltetik a Fidesz-KDNP jelenleg leköszönő országgyűlési képviselőjét, dr. Simicskó Istvánt, „ezzel hat alkalommal megsértve az esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályokat”. „Azonkívül, hogy több helyen megemlítik az országgyűlési képviselőt, fényképekkel is jogosulatlan előnyhöz juttatják a többi, ellenzéki jelölttel szemben.”

[3]          Beadványában kifogásolja továbbá a 2018. március 29-én terjesztett, „Újbuda az idősekért” önkormányzati kiadványt. A „32 oldalas színes prospektusban a 2018. április 8-i választás előtt egy héttel dr. Simicskó István regnáló országgyűlési képviselőt 7 alkalommal szerepeltetik, megsértve ezzel az esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályokat”.

[4]          Kérelmének alátámasztására megjelöli még a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú határozatában a helyi közhatalom esélyegyenlőséget megbontó tevékenységével kapcsolatos megállapításokat, illetve az OEVB illetékességének és hatáskörének alátámasztására a Ve. 151. § (1) bekezdését.

[5]          Beadványához mellékelte a sérelmezett kiadványok megjelölt részeinek másolatát, továbbá az önkormányzati lap főszerkesztőjének levelét, amelyben 2018. március 8-án egyebek mellett azt írta, „[a]z esélyegyenlőség érvényesülése érdekében, minden jelöltnek azonos terjedelemben biztosítunk megjelenési lehetőséget.” „Mindenkiről azonos terjedelemben, személyenként negyedoldalas felületen szöveggel és fotóval szeretnénk közzétenni az ismertetőnket…”.

[6]          Az OEVB a kifogást 63/02.OEVB/2018/IV.03./ számú határozatával elutasította.

[7]          Az OEVB az „Újbuda az idősekért” önkormányzati kiadvánnyal kapcsolatban megállapította, hogy az 2018. március 26-án jelent meg, így a kifogást Beadványozó 2018. március 31-én már elkésetten nyújtotta be, így e részében a beadványt érdemben nem vizsgálta.

[8]          . Az Újbuda nyomtatott hírújság 2018. március 28-ai számával kapcsolatban megállapította, az abban közölt tartalom „kizárólag önkormányzati közfeladat, közcél és közösségi érdekek megvalósításához kapcsolódóan említi dr. Simicskó István jelenlegi országgyűlési képviselőt; mindez pedig nem mutat túl a Kúria Kvk IV. 37.236/2018/4. számú végzésében előírt mértéken: kampány időszakban ’a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható’”.

[9]          Kifogást elutasító döntését azzal is indokolta, hogy „bár az Újbuda újság dr. Simicskó István országgyűlési képviselő számára közvetlen lehetőséget biztosított a megjelenésre azok kizárólag olyan múltbéli eseményekhez és jövőképekhez kapcsolódtak, amelyek politikamentes, közösségi érdeket szolgáló képviselői cselekedeteket mutattak be. Nem tartalmazott viszont jelöltként tett kampányígéretet, más jelöltek, jelölőszervezetek kritikáját, olyan elemet, amely a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére alkalmas lett volna”.

[10]       Véleményét úgy összegezte, a „kifogás nem érint olyan média tartalmat, amely dr. Simicskó Istvánt jelöltként népszerűsítené, vagy a jelölt illetőleg a mögötte álló jelölőszervezet támogatására ösztönözne. Az adott médiatartalmak a Bizottság álláspontja szerint nem tekinthetőek másnak, mint egy kerületi önkormányzat közfeladatait érintő kommunikációs üzenetnek a helyi közösség számára.”

II.

[A fellebbezés tartalma]

[11]       Az OEVB határozatával szemben Beadványozó 2018. április 6-án 15 óra 20 perckor nyújtott be fellebbezést. Előadta, hogy az OEVB határozata a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjába ütközik, így jogszabálysértő, továbbá téves mérlegelésen alapul.

[12]       Beadványozó a kifogásban foglaltakat maradéktalanul fenntartja. Megítélése szerint az OEVB határozatában foglaltak alapján a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje a település prominens személye. Ez a helyzet azonban nem pártpolitikusi jellegétől függetlenül, hanem azzal összefüggésben alakult ki. Az OEVB indokolásában szereplő álláspont elfogadása ahhoz a gyakorlathoz vezetne, hogy a „választott köztisztséget betöltő politikusokra nem vonatkozik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában írt esélyegyenlőségi követelmény, hiszen ők bármikor, bármilyen túlzott mértékben megjelenhetnek az adott település önkormányzatának (közpénzből fenntartott) újságjában, mivel ’prominens személyek’ és ’önkormányzati közfeladat, közcél, közösségi érdek megvalósításához kapcsolódóan’ kerülnek említésre”.

[13]       Álságosnak tartja az OEVB „közösségi érdekeket szolgáló képviselői cselekedetek bemutatására” vonatkozó okfejtését, mert ez a tevékenység nem lehet politikamentes, a politikai tevékenység megítélésének pontosan ezen cselekedetek bemutatásán kell alapulnia. Azaz ezen cselekedetek bemutatása kellene hogy alkalmas legyen a választói akarat befolyásolására, nem pedig más jelöltek vagy jelölő szervezetek kritikája, ahogyan példálózó jelleggel tartalmazza az OEVB határozata.

[14]       Mindezek alapján kéri a határozat megváltoztatását és azt, hogy a Bizottság kifogásának adjon helyt.

 

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[15]       {C} A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[16]       {C} A Bizottság megállapítja, hogy az OEVB határozatának rendelkező része az érdemi vizsgálat hiányát nem rögzíti, csak indokolásában fejti ki azon megállapítását, hogy az „Újbuda az idősekért” című kiadvánnyal szembeni kifogás elkésett volt, ezért azt érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Ugyanakkor a fellebbezés nem vitatta az OEVB ezen megállapítását, és tartalmilag a határozat ezen részével szemben ellenvéleményt nem fogalmaz meg, csak az érdemi elutasítás indokolására reagál, így a Bizottság a döntés „Újbuda az idősekért” című kiadvánnyal foglalkozó részének vizsgálatát mellőzte.

{C}[17]       {C} A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell

„a) a jogszabálysértés megjelölését,”.

A Ve. 215. §-a alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

„c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat”.

[18]       {C}A Bizottság a az OEVB határozat alapjául szolgáló kifogással kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések].

[19]       {C} Megállapítható, hogy Beadványozó kifogásában következetesen „a választási törvényben alkotott, az egyenlő esélyekre vonatkozó jogszabályok” sérelmére hivatkozik. Az érdemi vizsgálatnak nem jelenti akadályát, ha a megjelölt idézettel szemben a beadványozó végül csak egy tételes jogszabályhelyet jelölne meg. Így az eljáró választási bizottság erre a körre korlátozottan folytatná le eljárását. Azonban Beadványozó – az illetékességet megalapozó jogszabályi hivatkozást nem számítva – tételes jogszabályhelyekre nem konkretizálja általános megállapítását. Jogszabályi hivatkozás ezen felül a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja, amely azonban a Kúria döntéséből vett szó szerinti idézet része, amely nem helyettesítheti a sommás eljárásban a Bizottság és a Kúria által következetesen elvárt konkrét kérelmet.

[20]       {C}Fellebbezésében ugyan a sérelmezett cselekményekkel és az OEVB határozatával kapcsolatban már megjelöli a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait, de ez a kifogás hiányosságait nem pótolhatja.

[21]       {C}A fenti követelmény teljesülése az OEVB által formálisan vizsgálandó, nem alapulhat következtetésen, illetve nem befolyásolhatja az ügy tárgyi súlya sem.

[22]       {C} Mindezek alapján az elsőfokú eljárásban a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, ezért a Bizottság az OEVB határozata részbeni megváltoztatásáról döntött a rendelkező részben foglaltak szerint.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[23]       {C} A határozat a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdés a) pontján, 215. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) bekezdésén, (2) bekezdésén és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 8.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke