702/2018. NVB határozat - A. J. B. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
702/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az A. J. B. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 21 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 40/2018. (IV. 03.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          {C} Beadványozó 2018. április 1-jén kifogást nyújtott be a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Hírhozó” című lapjának (2018. március 27-i lapszám) 9. oldalán megjelent közleménye ellen. Beadványához bizonyítékként mellékelte a sérelmezett közlemény képét és a lapszám elérhetőségére mutatató internetes oldal címét.

[2]          {C} Beadványában előadta, hogy a Polgármesteri Hivatal által kiadott közleményben „szó szerint idézettek miatt” egyértelműen azonosíthatóvá vált az NVB 237/2018. számú határozatában szereplő „A. J.” Beadványozóval.

[3]          {C} Álláspontja szerint a közleményt a jegyző írta alá – aki egyben a helyi választási iroda vezetője is – ezért a közlemény kiadásával a jegyző megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 49. § (2) bekezdését azzal, hogy „tiltott személyes adatot hozott nyilvánosságra”, továbbá a jegyző a Ve. idézett rendelkezésének megsértésével megsértette a Ve. 70. §-a alapján tett választási esküjét is. Mindezek alapján Beadványozó kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogsértés tényét.

[4]          {C} Az OEVB a kifogást megvizsgálta és megállapította, hogy az nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem, mivel a közlemény tartalma, és Beadványozó azzal összefüggő kérelme a választási eljárás szempontjából nem releváns, így az a Ve. keretei között nem értékelhető. Kifejtette továbbá, hogy Rákosmente jegyzője a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal vezetője és a 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője is egyben, de ettől a választási ügyekben eljáró OEVI és a Polgármesteri Hivatal egymástól elkülönülő szervek, a Polgármesteri Hivatal – önmagában - nem minősül választási szervnek. Ezért a kifogást a Ve. 215. § d) pontja alapján 40/2018. (IV. 03.) számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[5]          {C} Beadványozó 2018. április 6-án 00 óra 48 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB 40/2018. (IV. 03.) számú határozatával szemben a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben megerősítette a kifogásában előadottakat, majd hivatkozott a személyes adat 2011. évi CXII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti fogalmára. Álláspontja szerint a „közlemény alkalmas arra, hogy egy független, de a választásokban aktívan részt vevő személyt rossz színben tüntessen fel, amely így alkalmas a választások befolyásolására is”.

[6]          {C} Fentiek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottságot OEVB 40/2018. (IV. 03.) számú határozatát utasítsa el és a kifogását hagyja jóvá.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]          {C} A fellebbezés nem alapos.

[8]          {C} A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[9]          {C} A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

{C}[10]       {C} Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.

(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.

(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

(4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

 

[11]       {C} A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 10. § (3) bekezdésében és a 209. § (1) bekezdésében foglalt szabály együttes alkalmazásából az következik, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy abból egyértelműen kitűnjön, hogy a sérelmezett állapot a kifogás benyújtásakor még fennállt. Ennek megállapítása pedig csak akkor lehetséges, ha a kifogás a jogsértés észlelésétől számított harmadik napon 16.00 óráig benyújtásra kerül az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottság részére.

[12]       {C} A Kúria a Kvk.III.37.484/2014/3. számú határozatában a Miskolci Napló választási kampányidőszakában megjelent lapszámait vizsgálva – a Nemzeti Választási Bizottság 985/2014. számú határozatát  helybenhagyva – megállapította, hogy „egy kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdőidőpontnak, amikor ahhoz a jogsértést kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték. Ez az időpont – ellenkező bizonyítás hiányában – az az időpont, melyet a kiadvány feltüntet a megjelenés napjaként.”.

[13]       {C} A Hírhozó című önkormányzati kiadvány elsődleges megjelenési formája annak impresszuma alapján a nyomtatott sajtó, a helyi lakosokhoz is materiális formában jut el, amelynek következtében a jogsértés időpontjára – a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésére tekintettel – a lap megjelenésének dátuma irányadó.

{C}[14]       {C} A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján rögzíti, hogy a kifogásban szereplő 28. évfolyam 4. szám megjelölésű „Hírhozó” című kiadvány 2018. március 27-én megjelent lapszámával kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje 2018. március 30-án 16.00 órakor lejárt. Az alapul fekvő iratok szerint, Beadványozó jogorvoslati kérelmét 2018. április 1-jén 1 óra 30 perckor nyújtotta be, így a kifogása elkésett.

 

{C}[15]       {C} A Ve. 215. §-a alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 

[16]       {C}Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján – eltérő indokolással helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[17]       {C} A határozat a Ve. 10. §-án, a 209. § (1) bekezdésén, a 215. § b) pontján, a 218. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 8.

 

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke