70/2022. NVB határozat - a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

70/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása tárgyában - 5 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarország Kormánya által kezdeményezett

1. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

2. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

3. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

4. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

kérdésekben 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazáson használt szavazólapok adattartalmát jelen határozat mellékletei szerint hagyja jóvá.

 

A határozat ellen annak meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A szavazólap adattartalmának elfogadására irányadó eljárás]

[1]  Az Országgyűlés az országos népszavazás elrendeléséről szóló 32/2021. (XI. 30.) OGY határozatában (a továbbiakban: OGY határozat) a Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által kezdeményezett alábbi négy kérdésben országos népszavazást rendelt el:

1. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

2. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

3. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

4. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

[2]  Az Alkotmánybíróság az 1/2022. (I. 7.) AB határozatában rendelkezett az OGY határozatának helybenhagyásáról.

[3] A köztársasági elnök a 8/2022. (I. 11.) KE határozatában a Kormány által kezdeményezett kérdésekben az országos népszavazásokat 2022. április 3-ára tűzte ki.

[4] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 71. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az országos népszavazáson használt szavazólap adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá legkésőbb a szavazás napját megelőző negyvenötödik napon. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 34. §-a az Nsztv. 71. § (3) bekezdése alapján kimondja, hogy a Bizottság a szavazólap adattartalmát legkésőbb 2022. február 17-én hagyja jóvá.

[5] Az Nsztv. 71. § (1) és (2) bekezdései az országos népszavazás szavazólapjának adattartalmával kapcsolatban előírják, hogy egy szavazólapon csak egy kérdés szerepelhet, kivéve, ha a népszavazás kezdeményezője - választópolgári kezdeményezés esetén szervezője - azonos. Az országos népszavazás szavazólapja tartalmazza

„a) a „szavazólap” megjelölést,

b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,

c) az országos népszavazás megnevezést,

d) az országos népszavazás napját,

e) annak megjelölését, hogy érvényesen szavazni - kérdésenként - csak egy válaszra lehet,

f) az országos népszavazásra feltett kérdést, több kérdés esetén az elrendelés sorrendjében, a kérdés sorszámának feltüntetésével,

g) kérdésenként az igen és nem válaszlehetőséget,

h) kérdésenként a szavazásra szolgáló köröket,

i) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást.”

[6]  Az Nsztv. 72 §-a szerint a levélben szavazás szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. Az Nsztv. 65. §-a alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 256. § (2) bekezdése a levélben szavazás szavazólapja kapcsán előírja továbbá, hogy az a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló területen a „levélben szavazás szavazólapja” körfeliratot tartalmazza.

[7] A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazáson használt szavazólapok adattartalmát jelen határozat mellékletei szerint hagyta jóvá.

II.

 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]  A határozat az Nsztv. 65. §-án, 71. §-án, 72. §-án és 74. §-án, a Ve. 256. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 37. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (5) bekezdésén, a 240. § (2) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 14.

 

 

 

                                                                               Dr. Téglási András

                                                                    a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                           elnöke