70/2013. OVB határozat - J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
70/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy alakítsa át a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatások rendszerét, hogy mindenki csak annyi gyermeket szüljön vagy nemzzen, ahányat tisztességesen fel tud nevelni és el tud tartani?”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést. Ahhoz, hogy a választópolgár a népi kezdeményezésre feltett kérdést egyértelműen tudja támogatni aláírásával az szükséges, hogy a kérdés kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető.
 
Az Országos Választási Bizottság megítélése szerint a szüljön vagy nemzzen” fordulat együttállása miatt a választópolgárok nem dönthetnek akként, hogy közülük csak az egyiket támogassák aláírásukkal. Mivel a választópolgár csak abban az esetben tudja aláírásával támogatni a kérdést, ha mind a szülésre, mind a nemzésre vonatkozó kérdés-részt támogatja, így eltérő válasz esetén nem tudja választói akaratát megfelelő módon kinyilvánítani.
Nem egyértelmű továbbá a népi kezdeményezés tárgyát képező kérdés azért sem, mert nem állapítható meg pontosan, hogy beadványozó mit ért a „tisztességesen fel tud nevelni” és „el tud tartani” kifejezések alatt, milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy gyermek eltartása, felnevelése tisztességesnek tekinthető legyen, a gyermek megszületésekor járó támogatások esetén hogyan érvényesülne ez, vagy kinek a feladata lenne megítélni a gyermek felnevelésének és eltartásának tisztességes voltát.
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 18. §-ának b) pontja értelmében az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldány hitelesítésének megtagadásáról döntött.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke