7/2021. NVB határozat - az LMP- Magyarország Zöld Pártja által benyújtott, megbízott bizottsági tag megbízásának visszavonásáról szóló indítványa tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

7/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az LMP- Magyarország Zöld Pártja (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5., képviseli: Kanász-Nagy Máté) által benyújtott, megbízott bizottsági tag megbízásának visszavonásáról szóló indítványa tárgyában 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Bodolai Lászlónak a Nemzeti Választási Bizottságban fennálló megbízatása – figyelemmel arra, hogy azt az LMP- Magyarország Zöld Pártja mint megbízó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 34. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszavonta – jelen határozat jogerőre emelkedésével megszűnik.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. július 26. 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az indítvány tartalma és a Nemzeti Választási Bizottság döntése alapjául szolgáló tényállás]

[1]          A Lehet Más a Politika elnevezésű párt a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választásán a választás eredményeképp az Országgyűlésben összesen 8 képviselői helyet szerzett. A képviselők az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 1. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlésben képviselőcsoportot alakítottak.

[2]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 20. § (1) bekezdése és 27. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Országgyűlés által választott tagokból és megbízott tagokból áll. Egy-egy tag megbízására azok a pártok jogosultak, amelyekhez tartozó képviselők az Országgyűlésben képviselőcsoportot alkotnak.

[3]          E jogával élve a Lehet Más a Politika, mint az Országgyűlésben képviselőcsoportot alakító párt, dr. Bodolai Lászlót bízta meg tagként a Nemzeti Választási Bizottságba, aki a tagságból eredő jogait és kötelezettségeit 2018. május 14. óta gyakorolja.

[4]          Kanász-Nagy Máté, az LMP – Magyarország Zöld Pártja társelnöke 2021. július 19-én kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2021. július 20-án érkezett, a Bizottság elnökének címzett indítványában a Ve. 34. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva úgy nyilatkozott, hogy „az LMP – Magyarország Zöld Pártja visszahívja dr. Bodolai László tagot a Nemzeti Választási Bizottságból”.

[5]          A Nemzeti Választási Iroda a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján megvizsgálta az LMP – Magyarország Zöld Pártja elnevezésű pártnak a birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek névjegyzékében szereplő adatait. A civil szervezetek elektronikus nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásnak minősül. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai nyilvánosak, azok az országos névjegyzék útján az interneten azonosítás nélkül megtekinthetőek.

[6]          A nyilvános adatok alapján megállapítható, hogy a Lehet Más a Politika – nyilvántartási száma: 01-02-0013284, székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5, rövidített neve: LMP – elnevezésű párt neve LMP – Magyarország Zöld Pártja névre változott. A párt nyilvántartási száma, valamint székhelye változatlan maradt, így a párt a névváltozás mellett is egyértelműen beazonosítható.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]          A Ve. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerint a választási bizottság tagjának megbízatása – más okok mellett – megszűnik, ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonja. A Ve. 34. § (2) bekezdése szerint a nemzeti választási bizottsági tag megbízatásának a 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti megszűnését a Nemzeti Választási Bizottság – három napon belül – határozattal állapítja meg. A döntéshozatalban az érintett tag nem vehet részt, az érintett tagot a határozatképesség szempontjából nem kell figyelembe venni.

[8]          Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az LMP- Magyarország Zöld Pártja a Ve. 34. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített jogát gyakorolva vonta vissza megbízottjának, dr. Bodolai Lászlónak a Nemzeti Választási Bizottságban fennálló megbízatását. A visszavonó nyilatkozat a törvényi feltételeknek megfelelt, azt a jelölő szervezet nevében annak bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője tette meg, és abban egyértelmű jognyilatkozatot tett dr. Bodolai László megbízása visszavonására.

[9]          Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az LMP- Magyarország Zöld Pártja által – a Ve. 34. § (1) bekezdés d) pontja alapján, dr. Bodolai László megbízása visszavonására – tett egyoldalú jognyilatkozat a kívánt joghatás kiváltására alkalmas, amely alapján megállapítja, hogy dr. Bodolai László Nemzeti Választási Bizottságban fennálló megbízatása jelen határozat jogerőre emelkedésével megszűnik.

[10]       A Ve. 36. § (1) bekezdése alapján, ha a megbízott tag megbízatása a Ve. 34. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott okból szűnik meg, helyébe a megbízó új tagot bízhat meg.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11]       A határozat a Ve. 20. § (1) bekezdésén, a 27. § (1) bekezdésén, a 34. § (1) bekezdés d) pontján és a (2) bekezdésén, a 36. § (1) bekezdésén, a 133. § (1) bekezdésén, a Tv. 86. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2021. július 23.

 

 

 

                                                                                     Dr. Téglási András

                                                                          a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                 elnöke