7/2013. NVB határozat - Sz. Sz. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
7/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. Sz. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a
 
„Kerüljön be a balatonfűzfői Balaton Sportuszoda, és a környezetében lévő Városi Stadion is a 2021-es Vizes Világbajnokság projektjébe a fejlesztendő sportlétesítmények közé, ami bővüljön ki megfelelő szálláshely létesítéssel!”
 
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. szeptember 18-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem arra irányul, amelyet az Nsztv. 1. § (1) bekezdése a népi kezdeményezés céljaként meghatároz – nevezetesen, hogy az Országgyűlés az adott kérdést tűzze napirendjére és tárgyalja meg – hanem a megfogalmazásból eredően azt a látszatot kelti, hogy a választópolgárok aláírásukkal népszavazást kezdeményeznek. A kérdés megfogalmazása azt sugallja, hogy a választópolgárok fogják a kérdést az Országgyűlésre kötelező módon eldönteni. A kérdés megfogalmazásából nem következik, hogy ebben az esetben az Országgyűlés által tárgyalandó kérdésről van szó, a választópolgárok számára nem derül ki egyértelműen, hogy miről is döntenek. A népi kezdeményezésre feltett kérdés ezáltal alkalmas arra, hogy a választópolgárokat félrevezesse. Az Nsztv 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választópolgárok számára megtévesztő kérdés az Nsztv. 17. §-ába ütközik, ugyanis a konkrét jogalkotásra és nem napirendre tűzésre irányuló népi kezdeményezés nem egyeztethető össze az Nsztv. 17. §-ával, mivel az ilyen tartalmú kezdeményezés megfogalmazása a választópolgár számára azt a téves látszatot kelti, mintha az aláírásgyűjtés alkalmával népszavazási kezdeményezést támogatna.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem egyértelmű, mivel nem világos, hogy mi értendő a megfelelő szálláshely létesítésen, vagyis a szálláshelyek milyen mennyiségben és pontosan milyen kapacitással készüljenek el.
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népi kezdeményezés valójában több részkérdést tartalmaz, egyszerre vonatkozik a Balaton Sportuszodára és a Városi Stadionra, valamint szálláshelyek létesítésére is. Így a választópolgárnak nincs lehetősége megkülönböztetést tenni.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 1. §. (1) bekezdésén, a 2. §-án, a 17. §-án, a 18. § b) pontján, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131/A. § b) pontján és a 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2013. október 8.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke