694/2014. NVB határozat - dr. Szilágyi Zsolt, a Társadalmi Béke Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
694/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Szilágyi Zsolt, a Társadalmi Béke Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Békés Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 28/2014. (III. 03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Békés Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 28/2014. (III. 03.) számú határozatában a Társadalmi Béke Párt, mint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba vett jelölő szervezetet Békés Megye 3. számú egyéni választókerületében az ajánlóívek átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 5.075.000,- Ft bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a Társadalmi Béke Párt jelölő szervezet részére a választókerületben száz darab ajánlóívet igényelt és vett át, azonban a törvényes határidőig egyetlen ajánlóív sem került visszaadásra. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy az ajánlóíveket igaz határidőn túl, de hiánytalanul és üresen leadta.
II.
A Ve. 224. § (1)-(2) bekezdései szerint a fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni, úgy hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a jogorvoslattal érintett választási bizottsághoz.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) alapján a választási bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el utasítja el, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó az OEVB határozata elleni fellebbezést az azzal szembeni jogorvoslati határidő leteltét követően nyújtotta be, mely alapján az elkésett.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
III.
 
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, a 228. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 12.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke