69/2003. (IV. 13.) OVB határozat - Sz. M. S. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
69/2003. (IV. 13.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Sz. M. S. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó álláspontja szerint a szavazólapon szereplő kérdés nem egyezett azzal, amit az Alkotmány 79. §-a előírt, hiszen annak megfelelően a csatlakozási szerződés szerinti népszavazást kellett volna kiírni. E szerződés pontos szövegét a beadványozó nem ismeri. Erre tekintettel kéri a népszavazás eredményének hatályon kívül helyezését.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó nem egy adott, ismert népszavazási eredmény hatályon kívül helyezését kérte, hanem általában élt jogorvoslattal a népszavazási folyamattal szemben, függetlenül a népszavazás eredményességétől, illetve az eredmény tartalmától.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a szavazólapnak csak az Alkotmány 79. §-ában megfogalmazott szó szerinti kérdést, nem pedig a teljes 79. § szövegét kell tartalmaznia.

Az Országos Választási Bizottság utal arra is, hogy a választási jogszabályok nem tartalmaznak arra nézve rendelkezést, hogy a szavazópolgárok részére a népszavazásra feltett kérdés tárgyáról (tartalmáról) milyen tartalmú és mélységű tájékoztatást, milyen időintervallumban kell nyújtani. 

Az Országos Választási Bizottság a népszavazásra feltett kérdéssel kapcsolatosan megállapítja, hogy a 2003. április 12-i népszavazás esetében a népszavazás kezdeményezője az alkotmányozó hatalom. Az Alkotmánybíróság - a Magyar Közlönyben is közzétett 188/B/2003 (április 8.) sz. végzése (a továbbiakban: Végzés) kifejezetten rámutat a következőkre:
"Az Alkotmány megváltoztatása az alkotmányozó hatalom felelősségi körébe tartozik. Az alkotmánymódosításnak az Amtv.-ben alkalmazott sajátos módja azt jelenti, hogy jelen esetben az alkotmányozó hatalom a népszavazás kezdeményezője. Ennek következtében az Alkotmány 79. §-ában foglalt népszavazási kérdést az OVB nem hitelesíthette és a választópolgárok sem élhettek a Ve.-ben biztosított jogorvoslati lehetőséggel."

III.

A határozat az Alkotmány 79. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.


Budapest, 2003. április 13.


Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke