68/2019. NVB határozat - a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet ügyében eljárva, az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

68/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom (székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 5.) jelölő szervezet ügyében eljárva, az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. § (3) bekezdése alapján a listára is alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Nemzeti Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon.

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezetet 92.000 Ft, azaz kilencvenkétezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192091692. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet 10.100 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Nemzeti Választási Irodától.

[2] A Ve. 338. § (3) bekezdése alapján a lista tekintetében is alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a lista bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.

[3] Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a Ve. 338. § (1) bekezdése és az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szól 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a alapján a listát legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kellett bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[4] A Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet az ajánlóívek leadásáról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2019. április 23-án 16.00 óráig, illetve április 24-én 16.00 óráig 92 darab ajánlóívet nem, illetve a jogvesztő határidőt követően adott át a Nemzeti Választási Iroda részére.

[5] Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet megsértette a Ve. 338. § (3) bekezdése alapján a listára is alkalmazandó 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív leadási kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 331. § (1) bekezdésén, a 338. § (1) és (3) bekezdésén, az IM rendelet 27. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 29.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök