68/2003. (IV. 13.) OVB határozat - Z. Gy. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
68/2003. (IV. 13.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva dr. Z. Gy. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó álláspontja szerint a népszavazási hirdetmény félrevezető és alkotmányellenes, mert "első mondatában hiányosan idézi az alkotmány szövegét, hiányzik: a csatlakozási szerződés szerinti szövegrész". Az előbbiek alapján kéri a választási eredmény megsemmisítését.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó nem egy adott, ismert népszavazási eredmény megsemmisítését kérte, hanem általában élt jogorvoslattal a népszavazási folyamattal szemben, függetlenül a népszavazás eredményességétől, illetve az eredmény tartalmától.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népszavazási hirdetménynek csak a népszavazásra feltett kérdés szó szerinti szövegét, illetve a Ve. 38. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. 

Az Országos Választási Bizottság utal arra is, hogy a választási jogszabályok, a fentieken túlmenően nem tartalmaznak arra nézve rendelkezést, hogy a szavazópolgárok részére a népszavazásra feltett kérdés tárgyáról (tartalmáról), akár a népszavazási hirdetményben, akár azon kívül milyen tartalmú és mélységű tájékoztatást, milyen időintervallumban kell nyújtani. 

III.

A határozat a Ve. 38. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.


Budapest, 2003. április 13.Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke