679/2014. NVB határozat - Kun Zsuzsanna, a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
679/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kun Zsuzsanna (a továbbiakban: beadványozó), a Magyar Demokratikus Unió jelölő szervezet jelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 30/2014. (III. 06.) számú határozatát a jelen határozat indokolásában foglaltakkal helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 30/2014. (III. 06.) számú határozatában megállapította, hogy a Magyar Demokratikus Unió egyéni képviselőjelöltje, Kun Zsuzsanna által benyújtott ajánlóívek 462 db érvényes ajánlást tartalmaznak az előírt 500 db helyett, így – hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ára – Kun Zsuzsanna képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán visszautasította.
 
II.
Beadványozó 2014. március 9-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 30/2014 (III. 06.) számú határozata ellen, amelyben kérte képviselőjelöltként történő nyilvántartásba-vételét.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint a választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
Ennek megfelelően az elsőfokú eljárás vizsgálata során a Nemzeti Választási Iroda az elsőfokú bizottság által érvénytelennek minősített 78 darab - a Ve. 125. § (2) bekezdése szerint kitöltött és a Ve. 122. § (6) bekezdése alapján aláírásgyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó – ajánlást egyenként és tételesen ellenőrizte. Vizsgálata eredményeként arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy Kun Zsuszanna egyéni képviselőjelölt által leadott ajánlóíveken 465 érvényes ajánlás szerepel a Vjt. 6. §-ában meghatározott – nyilvántartásba vételhez szükséges – 500 ajánlás helyett.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 122. § (6) bekezdésén, 125-127. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 12.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke