677/2018. NVB határozat - V. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
677/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság V. A. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 28/2018. (III. 29.) számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 2018. március 21-én 16 óra 36 perckor elkövetett mulasztásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 226. §-át.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2018. március 26. napján 17 óra 36 perckor elektronikus úton a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának megsértésére hivatkozással kifogást nyújtott be a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) „jogszerűtlen” tevékenysége ellen. Ezt követően 2018. március 28-án kiegészítette kifogását, az OEVI jogsértését a Ve. 226. §-ának megsértésében jelölte meg, továbbá kérte a 2018. március 19-én megtartott OEVB ülés jegyzőkönyvének csatolását is beadványához.

[2]          Kifogásában előadta, hogy először 2018. március 17-én nyújtott be kifogást az OEVB-hez, aki azt 2018. március 19-én a 22/2018. (III.19.) számú határozatával elutasította. Ezt követően, Beadványozó 2018. március 21-én az OEVB döntése ellen fellebbezést terjesztett elő a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A Bizottság a fellebbezést 2018. március 23-án az 555/2018. számú határozatában bírálta el, az OEVB döntését megváltoztatta és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazta a jogszabálysértés bizonyítékát. Beadványozó álláspontja szerint, azért születhetett ez a döntés, mivel az OEVI nem terjesztette fel a fellebbezéséhez eredetileg csatolt teljes iratanyagot, azaz a Körúti Korzó című, közéleti magazin 2018. márciusi számának teljes, papír alapú változatát. Állítása szerint a kifogás benyújtásának napján, azaz 2018. március 26-án az OEVI – telefonon történő egyeztetést követően – elismerte a mulasztás tényét.

[3]          Beadványozó kifejtette továbbá, hogy álláspontja szerint az OEVI-nek nem volt mérlegelési joga a fellebbezés Nemzeti Választási Bizottsághoz való felterjesztése során a bizonyítékok csatolását illetően, annak teljes anyagát mellékelnie kellett volna. Ezzel szemben a választási iroda csak a címoldalt és a 8. oldalt terjesztette fel.

[4]          Az OEVI tevékenysége ellen benyújtott kifogását az OEVB 28/2018. (III. 29.) számú határozatában elutasította és megállapította, hogy a „benyújtó által kifogásolt tényállás nem alkalmas a jogszabálysértés megállapítására”. Az OEVB határozata indokolásában kifejtette, hogy „Beadványozó konkrétan megjelölte a sérelmezett cikket, mellyel behatárolta a kifogás tárgyát: feltüntette a cikk címét (Erzsébetvárosi Népszavazás), valamint oldalszámát is megjelölte (8. oldal), amelyről bizonyítékként fényképet is mellékelt. A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmazni kell a jogszabálysértés bizonyítékait, melynek ez alapján a csatolásra került fényképfelvétel minősült, így a bizottsági ülésen átadott újságot bizonyítékként nem szükségszerű figyelembe venni, annak a határozat elleni fellebbezéshez csatolása indokolatlannak bizonyult”. Az OEVB a határozatban kifejtette továbbá, hogy a Körúti Korzó teljes terjedelmében való becsatolása sem befolyásolta volna érdemben az NVB döntését.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[5]          Beadványozó 2018. március 31-én 19 óra 31 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 28/2018. (III. 29.) számú határozatával szemben, melyben megismételte, hogy az OEVI a 2018. március 21-én benyújtott fellebbezése felterjesztésekor nem csatolta a Nemzeti Választási Bizottság részére az általa 2018. március 19-én személyesen benyújtott bizonyítékokat és ezzel az OEVI megsértette a Ve. 226. §-ában foglalt kötelezettségét. Álláspontja szerint a választási irodának „kötelessége lett volna” az általa csatolt teljes bizonyítékot csatolni a dokumentumhoz. Ezzel szemben a becsatolt teljes kiadványnak csak a címoldalát, illetve azokat az oldalakat mellékelték a Nemzeti Választási Bizottságnak, amelyeken a kifogásolt szöveg megjelent. Majd megismételte, hogy a „Nemzeti Választási Bizottság arra való hivatkozással utasította el” a fellebbezését, hogy „nem csatolt megfelelő számú bizonyítékot” a kifogásához. Állítása szerint a választási iroda mind telefonon keresztül, mind írásban (elektronikus úton) elismerte a mulasztás tényét.

[6]          Fentiekre és a Ve. 226. §-ra hivatkozással rögzítette, hogy „a választási irodának nem a benyújtott bizonyítékok értékelése, minősítése a feladata, hanem az összes irat, vagy benyújtott bizonyítékok csatolása”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7]          A fellebbezés alapos.

[8]          A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság, illetve a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.

[9]          A Ve. 210. §-a szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy jelen ügy tárgyát Beadványozónak - 2018. március 21-én - az OEVB 22/2018. (III. 19.) számú határozata ellen elektronikus úton benyújtott fellebbezés felterjesztése során az OEVI által megvalósított tevékenysége képezi.

[11]       A Ve. 226. §-a alapján a fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

[12]       Jelen ügyben a Nemzeti Választási Bizottságnak azt kellett megvizsgálnia, hogy az OEVI, a kifogásolt beadvány megküldése során valóban mulasztott-e. Ezért a Bizottság megkereste a Nemzeti Választási Irodát tájékoztatás kérése céljából.

[13]       A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján a jogorvoslati kérelmeket a választási irodák a Választási Kommunikációs és Információs Rendszeren (a továbbiakban: VÁKIR) keresztül továbbítják elbírálásra. A VÁKIR adatai alapján az érintett OEVI a beadványban szereplő fellebbezést 2018. március 21-én 16 óra 36 perckor továbbította a Nemzeti Választási Bizottság részére. A rendszer adatai alapján a levélhez 5 melléklet került csatolásra: Beadványozó 2018. március 17-én kelt kifogása, az OEVB 22/2018. (III. 19.) számú határozata, beadványozó 2018. március 21-én benyújtott kifogása, továbbá a Körúti Korzó című magazin fedőlapja és 8. oldala (JPG formátumban). A fellebbezéshez egyéb melléklet, kiegészítés nem került benyújtásra.

[14]       A Ve. 43. §-a alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A Ve. 225. §-a alapján a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

[15]       Beadványozó fellebbezésében új bizonyítékként hivatkozott az OEVI 2018. március 27-én megküldött elektronikus levelére, amelyben az OEVI megerősíti, hogy „a kifogásolt cikk digitális változatát is eljuttatta a Nemzeti Választási Bizottsághoz”, továbbá hivatkozott az OEVB 2018. március 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvére, amely állítása szerint rögzíti a Körúti Korzó című, közéleti magazin 2018. márciusi számának teljes, papír alapon történő átadását az OEVB részére, valamint hivatkozott az 555/2018. NVB határozat indoklásában kifejtettekre.

[16]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 43. § (5) bekezdése alapján a rendelkezésére álló bizonyítékokat egyenként és összességükben is mérlegelte és azok alapján megállapította, hogy az OEVI, annak ellenére, hogy bizonyíthatóan a rendelkezésére állt, nem terjesztette fel 2018. március 21-én az OEVB 22/2018. (III. 19.) számú határozata ellen elektronikus úton benyújtott fellebbezés teljes iratanyagát a VÁKIR rendszerén keresztül, annak elbírálása céljából.

[17]        Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 28/2018. (III. 29.) számú határozatában helytelenül értelmezte a Ve. 226. §-át, jogellenesen állapította meg a tényállást, és hivatkozott arra, hogy a „bizottsági ülésen Beadványozó által átadott újságot bizonyítékként nem volt szükséges figyelembe venni”.

[18]       A Bizottság továbbá kifejtette, hogy jelen eljárásban kizárólag az OEVB 28/2018. (III. 29.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés bírálható el. Beadványozónak a 2018. március 21-én előterjesztett fellebbezése tárgyában hozott 555/2018. NVB határozat 2018. március 26-án – jogorvoslat hiányában - jogerőre emelkedett.

[19]       Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVI 2018. március 21-én megvalósított tevékenységével mulasztást követett el és ezáltal megsértette a Ve. 226. §-ában foglalt törvényi kötelezettségét. Ezért az OEVB 28/2018. (III. 29.) határozatát – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján – megváltoztatja és a jogsértés tényét megállapítja.

 

 

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[20]       A határozat a Ve. 43. §-án, a 210. §-án, 223. § (3) bekezdésén, a 226. §-án, 231. § (4) bekezdésén, és (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 3.

 

 

                                                Prof. Dr. Patyi András

                                        a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke