671/2014. NVB határozat - Karácsony Gergely Szilveszter által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
671/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Karácsony Gergely Szilveszter (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (III. 6.) számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság mellőzi Karácsony Gergely egyéni képviselőjelölt plakát eltávolítására, valamint bírság megfizetésére kötelezését.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Dr. Cs. E. (a továbbiakban: kifogást tevő) 2014. március 5-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy Karácsony Gergely egyéni jelöltet ábrázoló, több pártot népszerűsítő plakát került elhelyezésre a Budapest 13. számú OEVK területén. Ez álláspontja szerint olyan tényállást valósít meg, melyet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (3b) bekezdése tilt. A kérelmező bizonyítékként fényképfelvételt mellékelt beadványához. A kifogást tevő mindezek alapján kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, a jogsértő eltiltását további jogszabálysértéstől és – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 129. §-a alapján – szankció alkalmazását.
Az OEVB a 31/2014. (III. 6.) számú határozatában a fényképfelvétel alapján rögzítette, hogy a választási plakát kihelyezésére a megjelölt villanyoszlopon került sor, mely a Kkt. 12. § (3b) bekezdése alapján – kifejezetten tiltott. Az elsőfokon eljárt bizottság véleménye szerint mivel a választási plakát kihelyezése Karácsony Gergely Szilveszter érdekében állt, felelőssége az ügyben megállapítható. Mindezek alapján az OEVB megállapította a jogszabálysértés tényét és Karácsony Gergely egyéni képviselőjelöltet a kihelyezett plakátok eltávolítására, valamint – a választási kampány szabályainak ismételt megsértése miatt – 101 500 Ft bírság megfizetésére kötelezte.
II.
Beadványozó 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, melyben kérte az OEVB határozatának megváltoztatását, a plakát eltávolítására való kötelezés és bírság kiszabásának mellőzését. Beadványában előadta, hogy az elsőfokú bizottság határozata arra vonatkozóan semmilyen tényállási elemet vagy bizonyítékot nem tartalmaz, hogy a plakátot ki helyezte el, vagyis a jogsértő kiléte nem megállapítható. Mindezek szerint a határozat ellentétes a Ve. 218. § (2) bekezdésével, mely alapján kizárólag a jogsértő marasztalható. A beadványozó megjegyezte továbbá, hogy a határozat a választási kampányra vonatkozó szabályok ismételt megszegését állapította meg vele szemben, annak ellenére, hogy jogerősen a hivatkozott jogszabálysértés miatt korábban nem marasztalták el.
III.
A fellebbezés alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az a tény, hogy egy plakát formailag és tartalmilag egy adott jelölthöz, illetve jelölő szervezethez köthető, illetve a plakát kihelyezése egy adott jelölt vagy jelölő szervezet érdekében történt, még nem bizonyítja, hogy az érintett jelölő szervezet követte el a jogszabálysértést. Az elkövető és az a személy, akinek érdekében a jogszabálysértő cselekményt elkövették nem feltétlenül azonos. A bírság kiszabásához és a plakát eltávolításra kötelezéshez vizsgálni kell azt is, hogy mely személy vagy szervezet helyezte ki a választási plakátot ténylegesen az adott közterületre. Erre utaló bizonyítékot a kifogást tevő az OEVB-hez benyújtott beadványához nem csatolt, és a másodfokú eljárás során sem merült fel olyan tény vagy bizonyíték, amely a plakátot kihelyező személy kilétére utalt volna.
Mindezek alapján a jogsértő személyének megállapítását illetően a Bizottság megállapítja, hogy a jogsértést tényét Karácsony Gergely vonatkozásában nem tartja bizonyítottnak, ennélfogva a Ve. – jogsértő szankcionálására vonatkozó – rendelkezései nem alkalmazhatók.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 144. §-án, a 218. § (2) bekezdésén, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke