67/2003. (IV. 13.) OVB határozat - M. B. panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
67/2003. (IV. 13.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva M. B. panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó a népszavazáson feltett kérdés utólagos érvénytelenítését kérte az Országos Választási Bizottságtól arra hivatkozással, hogy a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazás az Alkotmánybíróság 2003. április 8-án meghozott döntése értelmében eltér a magyar jogszabályok által előírtaktól.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványban nincs megjelölve a panasz benyújtójának értesítési címe, ezért a panasz nem felel meg a Ve. 78. § (2) bekezdésében foglalt alaki követelményeknek.

III.

A határozat az A Ve. 78. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.


Budapest, 2003. április 13.


Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke