664/2014. NVB határozat - dr. Szilágyi Zsolt, a Társadalmi Béke Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                                                664/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Szilágyi Zsolt, a Társadalmi Béke Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád Megyei 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2014. (03. 06.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Társadalmi Béke Párt jelölő szervezet 100 db ajánlóívet a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Társadalmi Béke Párt jelölő szervezetet ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 5.075.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó 2014. március 8-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 36/2014. (03. 06.) számú határozata ellen az OEVB-hez, amelyben kérte a megtámadott határozat visszavonását.
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A Ve. 124. § (2) bekezdése szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre lehetőség nincs. Az OEVB hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs mérlegelési jogköre. Az OEVB határozatának rendelkező részében helyesen állapította meg a bírság összegét.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét érdemben nem vizsgálta, tekintettel arra, hogy a megtámadott határozat az ajánlóívek leadásának elmulasztása miatt kiszabott bírságról rendelkezik.
III.
A határozat a Ve. 124. § (2) bekezdésén, 231. § -án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 11.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke